بیع کالی به کالی
اقتصاد, حقوق

بیع کالی به کالی

مقدمه:
با گستردگی جوامع و پیچیده شدن ارتباطات یکی از معاملات رایج در جهان امروز می تواند بیع کالی به کالی باشد این بیع در زمانهای گذشته آنچنان که امروز متداول است مورد استفاده و معمول نبوده و شاید به همین دلیل بوده که سابقه آنچنان روشنی از آن در دست نیست و منبع فقهی واحدی که بتوان به راحتی در خصوص صحت و سقم آن و مصادق آن حکم داد وجود ندارد مازاد بر اینکه در هیچ یک از قوانین ما خصوصاً ق.م هیچگونه صراحتی در این قضیه دیده نمی شود.
در نتیجه شایع بودن مسئله در روابط تجاری داخلی و بین المللی از یک سو و فقدان نص صریح در خصوص اعتبار یابی اعتباری آن از سوی دیگر، محقق را واداشته که با بررسی کسب فقهی و حقوقی و آرای بزرگان، به سوالات مطروحه ی ذیل پاسخ دهد و در حد توانایی خود این شبهه را رفع نماید.
۱٫ آیا بیع کالی به کالی مجاز و معتبر است یا بایستی حکم به بطان آن داد؟
۲٫ آیا فقها و حقوقدانها به اتفاق این نوع بیع را مردود می دانند؟
۳٫ آیا در جامعه ما در این خصوص مصادیقی وجود دارد؟
فرضیه:
۱٫ بیع کالی به کالی باطل است.
۲٫ به نظر می رسد بین فقها و حقوقدانها در خصوص این نوع بیع اختلاف نظر باشد.
۳٫ در این خصوص در جامعه ما می توان مصادیقی پیدا کرد.
بنابراین در این تحقق که شامل ۳ فصل است سعی شده که:
۱- ابتدا به مفهوم بیع کالی به کالی در لغت و در اصطلاح پرداخته شود و با سایر مصادیق هم ردیف خود مقایسه گردد.
۲- سپس شرایط تحقق آن و آرای فقها و حقوقدانان هر یک به اختصار، در این خصوص بررسی شود.
۳- و در نهایت به برخی مصادیق شبهه ناکی که ممکن است در جوامع ما مطرح باشند پرداخته شود.