علوم تجربی چهارم

در گروه خود درباره ی چگونگی تهیه ی خشت و آجر و استحکام خانه های خشتی و آجری اطلاعات جمع آوری کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

چگونگی تهیه خشت و آجر و استحکام خانه های خشتی چگونگی تهیه خشت و آجر و استحکام خانه های خشتی […]