مدیریت, مدیریت کسب و کار

بررسی رابطه شبکه های اجتماعی و اشتغال فردی پایدار در بین قشر جوان جویای کار ۲۰ تا ۳۵ ساله

بررسی رابطه شبکه های اجتماعی و اشتغال بررسی رابطه شبکه های اجتماعی و اشتغال فردی پایدار در بین قشر جوان […]