کدام وسیله فلزی خانه جذب آهنربا میشود
علوم تجربی چهارم

در گروه خود، با انجام آزمایش، درباره ی اینکه کدام یک از وسیله های فلزی خانه ی شما جذب آهنربا میشود و کدام یک جذب نمی شود

کدام وسیله فلزی خانه جذب آهنربا میشود و کدام یک جذب نمی شود کدام وسیله فلزی خانه جذب آهنربا میشود […]