درباره ی فایده ی موهای درون بینی اطلاعات جمع آوری کنید.
علوم تجربی چهارم

درون بینی هر یک از ما، تعداد زیادی مو وجود دارد. درباره ی فایده ی این موها اطلاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

 درباره ی فایده ی موهای درون بینی اطلاعات جمع آوری کنید. درباره ی فایده ی موهای درون بینی اطلاعات جمع […]