اقتصاد

مقاله مدیریت درآمد

مدیریت درامد
بر اساس لارکر و همکارانش (۲۰۰۷) عنصر آماری درآمد نسبت به عنصر جریان پول کمتر قابل اتکا می باشد که به علت انعطاف پذیری در حسابهای اماری است. علاوه بر این بکر و همکارانش (۱۹۹۸) پیشنهاد می دهند که مدیریت ملاحظه بیشتری را درمورد آمارهای جاری تا آمارهای بلند مدت داشته باشد. در مطالعات تجربی اخیر نویسندگان از این شیوه برای تقسیم امارهای جاری به عناصر غیر ملاحظه ای (طبیعی یا مورد انتظار) و ملاحظه ای (غیرطبیعی و غیر منتظره) استفاده کرده اند. آمارهای ملاحظه ای که توسط کاهش آمارهای غیرملاحظه ای از آمارهای کل محاسبه شده اند، نشانگر قابل اتکا بودن درآمدهای حساب و عملکرد اقتصادی و مالی شرکت می باشند. از آنجایی که مدیران ممکن است نگرش هایی را در به کار بردن هم افزایش درآمد یا کاهش درآمد داشته باشند قوانین برای مدیریت درآمد ارزشی کلی برای آمارهای ملاحظه ای در این مقاله می باشد.