مواد غذایی فسفردار

علوم تجربی هشتم

دربارهٔ عوامل مؤثر بر پوسیدگی استخوان و منابع غذایی دارای کلسیم و فسفر اطلاعاتی را جمع آوری و نتایج را به صورت پاورپوینت در کلاس ارائه نمایید.

پاورپوینت عوامل پوسیدگی استخوان درباره ی عوامل مؤثر بر پوسیدگی استخوان و منابع غذایی دارای کلسیم و فسفر اطلاعاتی را

پیمایش به بالا