تفکر و پژوهش ششم دبستان

یک موجود را در نظر بگیرید. راجع به تفاو تها و شباهتهای انسان با آن موجود فکر کنید

تفاوتها و شباهتهای یک موجود با انسان یک موجود را در نظر بگیرید. راجع به تفاو تها و شباهتهای انسان […]