کودک

پزشکی

سندرم الکل جنینی

سندرم الکل جنینی سندرم الکل جنینی   کودکی با الکل با هیجان تراکمی که در رگ گردش خون مادر وجود

پیمایش به بالا