رابطه سبک های دلبستگی با رضایت مندی زناشویی

رابطه سبک  دلبستگی با رضایت مندی زناشویی

رابطه سبک  دلبستگی با رضایت مندی زناشویی
رابطه سبک دلبستگی با رضایت مندی زناشویی

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه، رابطه سبک  دلبستگی با رضایت مندی زناشویی مورد بررسی قرار گرفته است.

شرکت کنندگان در این پژوهش ۱۶۰ نفر از دانشجویان دختر متأهل مجتمع علوم انسانی شامل (۸۰ زن و ۸۰ مرد) هستند که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و همبستگی

بوده است و جهت جمع آوری داده ها از دو ابزار:

– پرسشنامه سبک های دلبستگی هازن و شیور (۱۹۸۷)

– پرسشنامه رضایت زناشویی DAS

استفاده شده است.

تجزیه و تحلیل یافته های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح توصیفی و تحلیل زمینه های پژوهش صورت گرفت.

در سطح توصیفی از مشخصه های آماری نظیر: میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر استفاده شد .

در سطح یافته های مربوط به زمینه های پژوهشی از روش همبستگی پیرسون و آزمون t و آزمون One-way anowa استفاده شد.

یافته ها حاکی از رد سه فرضیه و تأیید دو فرضیه می باشد.

بدین معنی که بین سبک دلبستگی ایمن و رضایت مندی زناشویی رابطه معنی داری دیده نشد.

بین سبک دلبستگی اجتنابی و رضایت مندی زناشویی رابطه معنی داری دیده شد.

بین سبک دلبستگی دوسوگرا و رضایت مندی زناشویی رابطه معنی داری وجود داشت.

بین سطح رضایت مندی زناشویی در مردان و زنان تفاوت معنی داری وجود نداشت .

بین میزان تحصیلات و رضایت مندی زناشویی رابطه معنی داری دیده نشد.

خانواده اصلی ترین هسته هر جامعه و کانون حفظ سلامت و بهداشت روانی است .

خانواده نقش مهمی در شکل گیری شخصیت فرزندان یعنی پدران و مادران آینده جامعه دارد.

هیچ نهاد و مرجعی نمی تواند جایگزین خانواده به ویژه مادر شود.

جامعه ای سالم تر و پویاتر است که مادران و پدرانی با شخصیت تر و سالمتر و با اعتقادتر داشته باشد .

(بیرشک، ۱۳۷۶، به نقل از عبدالرضا پور، ۱۳۸۷ : ۳)

رابطه سبک  دلبستگی با رضایت مندی زناشویی

سلامت روابط زناشویی

سلامت فیزیکی و عاطفی و بهداشت روانی افراد در جامعه در گرو سلامت روابط زناشویی است.

رضایت یک فرد از زندگی زناشویی به منزله رضایت وی از خانواده محسوب می شود.

رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه تسهیل در امر رشد و پیشرفت مادی و معنوی جامعه خواهد شد.

یکی از مهم ترین عوامل موثر در زندگی زناشویی تقویت هایی است که زوجین به یکدیگر نشان می دهند.

روزبلت در سال ۱۹۸۰ دریافت که برخی عوامل می توانند در تفاهم زناشویی موثر باشند .

که این موارد به جنبه های روانی و زیستی اشاره دارد.

در جنبه های زیستی به محلی برای زندگی و میزان درآمد تأکید می شود.

ولی در جنبه های روانی با رفتارهای تشویق کننده دیگران زندگی زناشویی بارور از غیربارور مشخص می شود (احدی، ۱۳۸۶ : ۲)

یکی از عوامل مهم که در سال های اخیر به آن توجه شده است و بر روی رضایت زناشویی[۱] تأثیر دارد:

تجارب اولیه فرد با والدین و یا نوع رابطه عاطفی فرد با والدین خود در دوران کودکی است.

برخی از مطالعات تلاش کرده اند به این سوال پاسخ دهند که چگونه تجارب اولیه فرد در دوران کودکی می تواند وی را در بزرگسالی تحت تأثیر قرار دهد؟

طرفداران نظریه دلبستگی توجه زیادی به این مورد داشته اند.

 

(فنی و نولر[۳]، ۱۹۹۶،به نقل از عیدی وخانجانی، ۱۳۸۵ : ۱۶۶) .

۱- Marital Satisfaction

۱- Attachment Style

۲- Feeney & Noller


فرمت فایل:word

تعداد صفحات : ۸۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا