نمونه سوالات حقوق نیمسال اول ۹۱-۹۲

نمونه سوالات حقوق نیمسال اول ۹۱-۹۲

 

مالیه عمومی

2,000 ریال – مالیه عمومی


مقدمه علم حقوق


مبانی علم اقتصاد


مبانی جامعه شناسی


فلسفه اخلاق 

2,000 ریال – فلسفه اخلاق


آیین زندگی 

2,000 ریال – آیین زندگی


نمونه سوالات حقوق نیمسال اول ۹۱-۹۲

 

مالیه عمومی

2,000 ریال – مالیه عمومی


مقدمه علم حقوق


مبانی علم اقتصاد


مبانی جامعه شناسی


فلسفه اخلاق 

2,000 ریال – فلسفه اخلاق


آیین زندگی 

2,000 ریال – آیین زندگی


نمونه سوالات حقوق نیمسال اول ۹۱-۹۲