۲۰ خرداد ّ ۱۴۰۲
| آخرین مطالب سایت

امید به آینده شغلی و اقتصادی دانش آموزان-پژوهش

چکیده: در پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه امید به آینده شغلی و اقتصادی دانش آموزان سال سوم رشته ریاضی، تجربی و انسانی پرداخته شد. ...