امید به آینده شغلی و اقتصادی دانش آموزان-پژوهش

امید به زندگی در نوجوانان
امید به زندگی

چکیده:

در پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه امید به آینده شغلی و اقتصادی دانش آموزان سال سوم رشته ریاضی، تجربی و انسانی پرداخته شد. روش تحقیق به صورت علّی، مقایسه ای و ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه یومان ویتنی امید به آینده شغلی، اقتصادی می باشد.

جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان سال سوم متوسطه بود و به جهت تعداد زیاد تقریباً ۱۰% آنها که حدود ۱۵۰ نفر بودند از رشته های ریاضی، تجربی و انسانی انتخاب شدند.

فرضیه های پژوهش:

۱- بین میزان امید به آینده دانش آموزان رشته ریاضی با دانش آموزان رشته تجربی تفاوت معناداری وجود دارد.

۲- بین میزان امید به آینده دانش آموزان رشته ریاضی با دانش آموزان رشته ادبیات تفاوت معناداری وجود دارد.

۳- بین میزان امید به آینده دانش آموزان رشته ادبیات با دانش آموزان رشته تجربی تفاوت معناداری وجود دارد.

که پس از تجزیه و تحلیل داده ها توسط واریانس یک طرفه فرضیه ۱ و ۲ در سطح ۵% تأئید و فرضیه سوم در سطح ۵% رد شد.

 

فهرست مطالب

موضوع                                                                                                                 صفحه

 

چکیده. ۱

فصـل اول.. ۲

مقدمه ۳

بیان مسئله. ۵

اهمیت و ضرورت پژوهش ۶

اهداف پژوهش…. ۶

اهداف جزئی.. ۷

فرضیه ها ۷

تعاریف نظری.. ۷

تعاریف عملیاتی.. ۸

فصـل دوم.. ۹

تعریف امید ۱۰

تعریف نا امیدی ۱۱

علل ناامیدی.. ۱۴

رابطه ناامیدی و افسردگی ۱۵

احساس موفقیت واحساس شکست و ارتباط آن با ناامیدی ۱۶

احساس شکست ۱۸

درماندگی و ارتباط آن با شغل.. ۲۱

مراحل و سیر فرسودگی.. ۲۲

شیوه های مقابله با فرسودگی شغلی.. ۲۳

رضایت شغلی و امید ۲۴

عزت نفس و امید ۲۵

دیدگاه اسلام درباره امید و ناامیدی ۲۶

ارتباط خودپنداره و موفقیت… ۲۹

جملات برخی از بزرگان در زمینه امیداوری.. ۳۰

از خود بیگانگی و رابطه آن با ناامیدی.. ۳۱

احساس تنهایی و رابطه آن با ناامیدی.. ۳۲

علل ناامیدی.. ۳۲

پوچی و بی هدفی و ارتباط آن با ناامیدی.. ۳۳

تحقیقات داخلی.. ۳۵

تحقیقات خارجی ۳۶

فصـل سوم.. ۳۸

روش تحقیق.. ۳۹

جامعه آماری: ۳۹

حجم نمونه ونمونه آماری.. ۳۹

روش نمونه گیری.. ۳۹

روش جمع آوری اطلاعات.. ۴۰

ابزار اندازه گیری: ۴۰

روایی آزمون نهایی.. ۴۱

پایایی آزمون نهایی.. ۴۱

روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………۴۱

فصـل چهارم.. ۴۲

روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۳

یافته های توصیفی.. ۴۳

یافته های استنباطی.. ۴۸

فصـل پنجم.. ۵۲

خلاصه تحقیق.. ۵۳

نتایج تحقیق.. ۵۳

محدودیت ها ۵۴

پیشنهادات.. ۵۵

منابع و مأخذ. ۵۶

فصـل ششم.. ۵۸

ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

 

پیمایش به بالا