۱۱ اسفند ّ ۱۴۰۲
| آخرین مطالب سایت

اثر بخشی آموزش باورهای منطقی اسلامی بر دنیاگرایی و حسادت در دانشجویان دختر خوابگاهی

اثر آموزش باورهای اسلامی  بر دنیاگرایی در دانشجویان دختر خوابگاهی

اثر آموزش باورهای اسلامی بر دنیاگرایی
اثر آموزش باورهای اسلامی بر دنیاگرایی

اثر آموزش باورهای اسلامی  بر دنیاگرایی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                     صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول (مقدمه و کلیات طرح تحقیق)

۱-۱-مقدمه …………………. ………………………………………………………………………………………….۳

۱-۲-بیان مسئله  ………………….. …………………………………………………………………………………..۳

۱-۳-  ضرورت و اهمیت تحقیق ………… ………………………………………………………………………۶

۱-۴- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۷

     ۱-۴-۱- هدف اصلی………………………………………………………………………………………….. ۷

     ۱-۴-۲- اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵- فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۸

     ۱-۵-۱- فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………. ۸

     ۱-۵-۲- فرضیه­های فرعی……………………………………………………………………………………. ۸

۱-۶- معرفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۷- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………. ۹

     ۱-۷-۱- باورهای منطقی اسلامی……………………………………………………………………………. ۹

     ۱-۷-۲- دنیا گرایی…………………………………………………………………………………………….. ۹

     ۱-۷-۳- حسادت………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۸- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………… ۱۰

     ۱-۸-۱- باورهای منطقی اسلامی……………………………………………………………………………. ۱۰

     ۱-۸-۲- دنیا گرایی…………………………………………………………………………………………….. ۱۰

     ۱-۸-۳- حسادت………………………………………………………………………………………………. ۱۰

فصل دوم (گستره نظری و پیشینه پژوهش)

۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۲- پیشینه نظری…………………………………………………………………………………………………… ۱۲

     ۲-۲-۱- تعریف حسادت…………………………………………………………………………………….. ۱۲

     ۲-۲-۲- حسادت ، خاستگاه ناهنجاری های اجتماعی…………………………………………………. ۱۲

     ۲-۲-۳- پیچیدگی مساله حسادت………………………………………………………………………….. ۱۳

     ۲-۲-۴- حسادت از منظر قرآن……………………………………………………………………………… ۱۳

         ۲-۲-۴-۱- حسودان مارهای در آستین……………………………………………………………….. ۱۵

         ۲-۲-۴-۲- دو نمونه از حسادت در قرآن……………………………………………………………. ۱۵

     ۲-۲-۵- ناآگاهی از نقش مثبت الهی، عامل اصلی ایجاد حسادت و پیامدهای آن……………….. ۱۶

         ۲-۲-۵-۱- علت کفر یهودیان …………………………………………………………………………. ۱۶

         ۲-۲-۵-۲- بخل ، محصول حسادت…………………………………………………………………… ۱۷

۲-۳- نشانه شناسی حسادت ……………………………………………………………………………………… ۱۷

     ۲-۳-۱- شناختی……………………………………………………………………………………………….. ۱۷

         ۲-۳-۱-۱- باور نکردن فضلیت دیگران ……………………………………………………………… ۱۸

         ۲-۳-۱-۲- ضعف شناختی در ارزیابی سرمایه­ های درونی خود…………………………………. ۱۸

         ۲-۳-۱-۳- خطا در ارزیابی قوانین الهی……………………………………………………………… ۱۹

اثر آموزش باورهای اسلامی  بر دنیاگرایی

     ۲-۳-۲- عاطفی…………………………………………………………………………………………………. ۱۹

         ۲-۳-۲-۱- احساس نارضایتی از زندگی……………………………………………………………… ۱۹

         ۲-۳-۳-۲- احساس اندوه……………………………………………………………………………….. ۱۹

         ۲-۳-۲-۳- احساس حسرت……………………………………………………………………………. ۲۰

         ۲-۳-۲-۴- احساس تاسف………………………………………………………………………………. ۲۰

         ۲-۳-۲-۵- احساس خشم……………………………………………………………………………….. ۲۱

         ۲-۳-۲-۶- بی­قراری………………………………………………………………………………………. ۲۱

     ۲-۳-۳- رفتاری ……………………………………………………………………………………………….. ۲۱

         ۲-۳-۲-۱- بدگوئی پشت سر (غیبت)………………………………………………………………… ۲۲

         ۲-۳-۳-۲- چاپلوسی …………………………………………………………………………………….. ۲۲

         ۲-۳-۳-۳- شماتت………………………………………………………………………………………… ۲۳

         ۲-۳-۳-۴- کوتاهی در ستودن دیگران………………………………………………………………… ۲۳

         ۲-۳-۳-۵- اظهار دوستی و کتمان دشمنی……………………………………………………………. ۲۴

         ۲-۳-۳-۶- تشکر نکردن از خوبی دیگران…………………………………………………………… ۲۴

         ۲-۳-۳-۷- خشک دستی (بخل)……………………………………………………………………….. ۲۵

اثر آموزش باورهای اسلامی  بر دنیاگرایی

         ۲-۳-۳-۸- تندخویی……………………………………………………………………………………… ۲۵

     ۲-۳-۴- روش تشخیص حسادت………………………………………………………………………….. ۲۵

         ۲-۳-۴-۱- تشخیص موقتی……………………………………………………………………………… ۲۶

         ۲-۳-۴-۲- تشخیص قطعی……………………………………………………………………………… ۲۶

             ۲-۳-۴-۲-۱- بروز حسادت در گذشته………………………………………………………….. ۲۶

             ۲-۳-۴-۲-۲- جست و جوی علامت مشخصه…………………………………………………. ۲۶

۲-۴- درمان حسادت در کودکی…………………………………………………………………………………. ۲۶

     ۲-۴-۱- عدم سرزنش…………………………………………………………………………………………. ۲۶

     ۲-۴-۲- عدالت بین فرزندان………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۵- درمان حسادت در بزرگسالی……………………………………………………………………………… ۲۷

     ۲-۵-۱- توجه به رحمت و حکمت خدای متعال……………………………………………………….. ۲۸

     ۲-۵-۲- توجه به موقعیت­ها و امکانات شخصی………………………………………………………… ۲۸

     ۲-۵-۳- توجه به ضررهای حسادت……………………………………………………………………….. ۲۸

     ۲-۵-۴- راه­های عملی درمان حسادت در بزرگسالی………………………………………………….. ۲۸

۲-۶- تعریف دنیاگرایی…………………………………………………………………………………………….. ۲۹

     ۲-۶-۱- دنیاگرایی……………………………………………………………………………………………… ۳۰

     ۲-۶-۲- دنیاگرایی و دنیاگریزی از دیدگاه قرآن…………………………………………………………. ۳۱

     ۲-۶-۳- سرزنش دنیا و حقانیت موجودات مادی……………………………………………………….. ۳۱

     ۲-۶-۴- بررسی و نقد آراء و تفاسیر مختلف در باره دنیا…………………………………………….. ۳۲

     ۲-۶-۵- آیات قرآنی در باره دنیا…………………………………………………………………………… ۳۲

     ۲-۶-۶- ریشه منطق دنیا گرایی در جهان بینی اسلامی………………………………………………… ۳۳

     ۲-۶-۷- نگرش دنیاداری و دنیاگرایی……………………………………………………………………… ۳۴

     ۲-۶-۸- ارزش دنیاداری و دنیاگرایی………………………………………………………………………. ۳۵

     ۲-۶-۹- رفتار دنیاداری و دنیا گرایی………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۷- مولفه­های دنیاگرایی………………………………………………………………………………………….. ۳۷

     ۲-۷-۱- علایم روانی دنیاگرایی…………………………………………………………………………….. ۳۷

     ۲-۷-۲- گرایش­های اجتماعی دنیاگرایانه…………………………………………………………………. ۳۸

     ۲-۷-۳- عدم گرایش به عبودیت……………………………………………………………………………. ۳۹

     ۲-۷-۴- تجمل گرایی…………………………………………………………………………………………. ۴۰

     ۲-۷-۵- عدم تعبد به احکام………………………………………………………………………………….. ۴۲

     ۲-۷-۶- آخرت گریزی……………………………………………………………………………………….. ۴۳

اثر آموزش باورهای اسلامی  بر دنیاگرایی

۲-۸- تعریف باورهای منطقی اسلامی…………………………………………………………………………… ۴۴

     ۲-۸-۱- باور دینی…………………………………………………………………………………………….. ۴۴

     ۲-۸-۲- ظرفیت­های فلسفه اسلامی………………………………………………………………………… ۴۶

     ۲-۸-۳- عمل گرایی آخرت محور…………………………………………………………………………. ۴۶

     ۲-۸-۴- عمل گرایی دنیا محور……………………………………………………………………………… ۴۷

     ۲-۸-۵- مفهوم پرورش مذهب……………………………………………………………………………… ۴۸

     ۲-۸-۶- باورهای اسلامی معنا بخش زندگی…………………………………………………………….. ۴۹

         ۲-۸-۶-۱- موهبت زندگی………………………………………………………………………………. ۴۹

         ۲-۸-۶-۲- توبه…………………………………………………………………………………………….. ۴۹

         ۲-۸-۶-۳- امید و خوش­بینی……………………………………………………………………………. ۵۰

         ۲-۸-۶-۴- آزمایش و ابتلا………………………………………………………………………………. ۵۰

         ۲-۸-۶-۵- صبر……………………………………………………………………………………………. ۵۰

         ۲-۸-۶-۶- توکل…………………………………………………………………………………………… ۵۰

         ۲-۸-۶-۷- یاد مرگ و آخرت………………………………………………………………………….. ۵۱

         ۲-۸-۶-۸- ارتباط با خدا………………………………………………………………………………… ۵۱

         ۲-۸-۶-۹- قضا و قدر……………………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۹- پیشینه پژوهشی………………………………………………………………………………………………. ۵۲

     ۲-۹-۱- پیشینه پژوهش در داخل کشور………………………………………………………………….. ۵۲

     ۲-۹-۲- پیشینه پژوهش در خارج از کشور………………………………………………………………. ۵۶

۲-۱۰- جمع بندی…………………………………………………………………………………………………… ۵۹

فصل سوم ( روش پژوهش)

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۳-۲- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۳-۳- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۵- ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

     ۳-۵-۱- پرسش­نامه حسادت………………………………………………………………………………… ۶۴

     ۲-۵-۲- پرسش­نامه دنیاگرایی……………………………………………………………………………….. ۶۵

۳-۶- روش اجرای مداخله………………………………………………………………………………………… ۶۶

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………. ۶۷

فصل چهارم (یافته­های پژوهش)

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۴-۲- توصیف داده­ها……………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۴-۳- بررسی استنباطی داده­ها…………………………………………………………………………………….. ۷۹

     ۴-۳-۱- پیش فرض تساوی واریانس­ها…………………………………………………………………… ۷۹

اثر آموزش باورهای اسلامی  بر دنیاگرایی

     ۴-۳-۲- پیش فرض نرمال بودن……………………………………………………………………………. ۸۱

     ۴-۳-۳- پیش فرض باکس مبنی بر تساوی کوواریانس­ها بین دو گروه……………………………. ۸۲

     ۴-۳-۴- بررسی فرضیه­های پژوهش……………………………………………………………………….. ۸۲

     ۴-۳-۵- فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………. ۸۲

     ۴-۳-۶- فرضیات فرعی………………………………………………………………………………………. ۸۳

         ۴-۳-۶-۱- فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………. ۸۳

         ۴-۳-۶-۲- فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………… ۸۳

         ۴-۳-۶-۳- فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………… ۸۴

         ۴-۳-۶-۴- فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………… ۸۴

         ۴-۳-۶-۵- فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………………………….. ۸۵

         ۴-۳-۶-۶- فرضیه فرعی ششم…………………………………………………………………………. ۸۶

         ۴-۳-۶-۷- فرضیه فرعی هفتم………………………………………………………………………….. ۸۶

         ۴-۳-۶-۸- فرضیه فرعی هشتم…………………………………………………………………………. ۸۷

         ۴-۳-۶-۹- فرضیه فرعی نهم……………………………………………………………………………. ۸۸

         ۴-۳-۶-۱۰- فرضیه فرعی دهم…………………………………………………………………………. ۸۸

         ۴-۳-۶-۱۱- فرضیه فرعی یازدهم……………………………………………………………………… ۸۹

فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)

۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۹۱

۵-۲- بحث و نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………….. ۹۱

     ۵-۲-۱- نتیجه اول……………………………………………………………………………………………… ۹۲

     ۵-۲-۲- نتیجه دوم…………………………………………………………………………………………….. ۹۲

     ۵-۲-۳- نتیجه سوم…………………………………………………………………………………………….. ۹۳

     ۵-۲-۴- نتیجه چهارم………………………………………………………………………………………….. ۹۴

     ۵-۲-۵- نتیجه پنجم……………………………………………………………………………………………. ۹۵

     ۵-۲-۶- نتیجه ششم…………………………………………………………………………………………… ۹۷

     ۵-۲-۷- نتیجه هفتم……………………………………………………………………………………………. ۹۷

     ۵-۲-۸- نتیجه هشتم…………………………………………………………………………………………… ۹۸

     ۵-۲-۹- نتیجه نهم……………………………………………………………………………………………… ۹۸

     ۵-۲-۱۰- نتیجه دهم…………………………………………………………………………………………… ۹۹

     ۵-۲-۱۱- نتیجه یازدهم……………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۵-۳- محدویتهای پژوهش…………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

۵-۴- پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

     ۵-۴-۱- پیشنهادهای نظری………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

     ۵-۴-۲- پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………. ۱۰۱

فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

پیوست­ها

جلسات آموزش باورهای منطقی اسلامی……………………………………………………………………….. ۱۰۸

پرسش­نامه حسادت………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

پرسش­نامه دنیاگرایی………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

دانلود پایان نامه اثر آموزش باورهای اسلامی بر دنیاگرایی از لینک زیر:

فرمت : word

تعداد صفحات: ۱۳۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *