۳۰ شهریور ّ ۱۴۰۲
| آخرین مطالب سایت

تحلیل مفاهیم اعتبار حقوقی وهنجار حقوقی

[metaslider id=602]


 تحلیل مفاهیم اعتبار حقوقی وهنجار حقوقی

 

سوال تحقیق:

آیافقط باید به مرجع وضع قانون توجه کرد یا علاوه بر آن تحلیل ماهیت هنجار هم مورد توجه است؟

 

روش تحقیق:

توصیفی کیفی

 

نکات متن اصلی تحقیق:

۱ مکتب اثبات گرایی ضد مکتب حقوق طبیعی وملاک اثبات گرا قهرآمیز بودن است .

۲ برنهاد تفکیک یا جدایی حقوق واخلاق وبر نهاد اجتماع ترکیب حقوق واخلاق دو نظریه اثبات گرااست.

۳ حقوق طبیعی در قرون وسطی در جامعه ی مسیحی در مباحث جدیدفلسفی ادبی ظاهرشد.

۴ مکتب حقوق طبیعی ملاک رامحتوای اخلاقی ومنشا اجتماعی می داند.

۵ حقوق طبیعی برتر وایده آل وعالی ترین شکل حقوق وندای عقل سلیم است.

۶ گسترده ترین بعد فرهنگ تامل تحلیلی وعقلی حقوق است وریشه حقوق نگرش اخلاقی اجتماعی است.

۷ ماهیت اخلاقی حقوق خصوصیت رادر قوانین مختص وبرجسته کرده لذا تحلیل ماهیت امری مهم است.

۸ چالش اصلی فلسفه حقوق جنبه هنجاری واخلاقی  آن است وحقوق نگاهی ارزشی ترکیبی دارد.

۹ اعتباربه معانی مشروع وقابلیت استناد وعادلانه ا ست که این معانی متفاوت بایکدیگر مرتبط هستند.

۱۰ جنبه مهم تر حقوق در جامعه باید اخلاقی باشدولی جنبه هنجاری در جامعه مهم ترشده است.

۱۱ شرط مقبولیت حق این است که مورد قبول شهروندان ومراجع قانونی وقانون های دیگر باشد.

۱۲ حقوق بازی قراردادی است مردم خود راملزم به ایفای نقش در آن می دانند .

۱۳ اصول اعتبارشان به محتوا است وهمیشه اخلاقیند ودارای نتیجه هستند

۱۴ شک گرایی سبب سستی  قوانین حقوقی وماهیت اخلاقی می شود.

 

نتیجه گیری:

در مکتب حقوق  طبیعی که موفق تر از مکتب های دیگر حقوقی بوده ودرآن قانون غیر اخلاقی  قانون نیست قهر آمیز بودن وقدرت وسیاست ماهیت  واعتبارحقوق نیست بلکه حقوق ماهیتی اخلاقی دارد و باسیاست به تعامل می نشیند واز قدرت نیز حمایت می کند بنابراین همین ماهیت اخلاقی دارای بازتاب  وسبب مقبولیت وتاثیر قوانین حقوقی می شود بنابراین تحلیل ماهیت هنجار وهم وضع قوانین موردتوجه است

تحلیل مفاهیم اعتبار حقوقی وهنجار حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *