رابطه تیپ شخصیتی درونگرایی – برونگرایی با میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان دلفان

[metaslider id=602]


رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرایی برونگرایی با میزان رضایت شغلی

و تعهد سازمانی معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان دلفان

تیپ شخصیتی برون گرایی - درون گرایی
رابطه تیپ شخصیتی برون گرایی – درون گرایی با میزان رضایت شغلی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرایی- برونگرایی با میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان دلفان می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه­ است. در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان دلفان  می باشد که در زمان انجام پژوهش تعداد آنها ۱۸۰۰ نفر بوده است. از جامعه آماری مورد مطالعه تعداد ۳۱۶ نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های شخصیت ۱۶ عاملی آیزنک، رضایت شغلی مینه سوتا و تعهد سازمانی آلن و مایر استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین تیپ شخصیتی درونگرایی و رضایت شغلی و بین تیپ شخصیتی برونگرایی و تعهد سازمانی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد اما بین تیپ شخصیتی برونگرایی و رضایت شغلی همبستگی منفی و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین تیپ شخصیتی درون گرایی و تعهد سازمانی رابطه ای وجود ندارد و بین زنان و مردان از لحاظ تیپ شخصیتی درونگرایی و برونگرایی تفاوتی وجود ندارد.

کلید­واژگان: تیپ شخصیتی درون گرا- برون گرا، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، مینه سوتا.


فرمت:word

تعداد صفحات:۲۰


دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا