بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری در کیفیت زندگی کاری میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

رابطه هوش معنوی و تاب آوری در کیفیت زندگی کاری

بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری در کیفیت زندگی کاری میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

رابطه هوش معنوی و تاب آوری در کیفیت زندگی کاری
رابطه هوش معنوی و تاب آوری در کیفیت زندگی کاری

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری در کیفیت زندگی کاری میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد بود. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شهر یزد بود که ۱۰۰ نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه های هوش معنوی، کیفیت زندگی کاری، و تاب آوری بزرگسالان، پاسخ دادند.

جهت تحلیل داده ها علاوه بر روش های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ابعاد هوش معنوی (ارتباط با سرچشمه هستی، اتکا به هسته درونی) با ابعاد تاب آوری (شایستگی فردی، شایستگی اجتماعی، انسجام خانواده، حمایت اجتماعی ، ساختار فردی) و سه بعد از ابعاد کیفیت زندگی کاری (روابط انسانی، توازن کار و زندگی و تعهد کاری) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین اتکا به هسته درونی قدرت پیش بینی کنندگی معناداری را برای ابعاد تاب آوری شامل شایستگی فردی، انسجام خانواده، ساختار فردی و ابعاد کیفیت زندگی کاری شامل : روابط انسانی و پیشرفت شغلی دارد و سرچشمه هستی تنها از قدرت پیش بینی کنندگی معناداری برای توازن کار و زندگی که از ابعاد کیفیت زندگی کاری است برخوردار می باشد از طرف دیگر هردو بعد هوش معنوی نیز قدرت پیش بینی کنندگی معناداری برای ابعاد دیگر تاب آوری از جمله: شایستگی اجتماعی و حمایت اجتماعی و ابعاد دیگر کیفیت زندگی کاری مانند مشارکت را دارا می باشند. اما دو بعد هوش معنوی توانایی پیش بینی کردن را برای ابعاد کیفیت زندگی کاری شامل: امنیت شغلی، منزلت انسانی، تعهد کاری و مسایل مالی ندارند.

 

کلیدواژه: هوش معنوی، تاب آوری، کیفیت زندگی

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. ۵

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

تعاریف نظری ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………… ۲۳

هوش معنوی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

تاب آوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

کیفیت زندگی کاری ……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

پیشینه پژوهش (خارجی و داخلی) …………………………………………………………………………………………….. ۴۷

فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

فصل سوم: روش شناسی پژوهش ………………………………………………………………………………………… ۵۸

طرح کلی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

جامعه آوری ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

پرسشنامه هوش معنوی …………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

پرسشنامه تاب آوری بزرگسالان(ARS) ………………………………………………………………………………….. 61

پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی کاری……………………………………………………………………………………. ۶۳

نحوه اجرای آزمون …………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

فصل چهارم: یافته های پژوهشی ……………………………………………………………………………………….. ۶۶

داده های توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

یافته های استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………….. ۸۰

خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱

بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱

دستاوردهای اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

پیشنهادهای پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

خرید و دانلود فایل word با تعداد صفحات ۹۰:

 

لینک دانلود بلافاصله پس از پرداخت برای شما ایجاد می شود.

همین طور لینک به آدرس ایمیلی که وارد می کنید نیز ارسال می گردد.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا