رشد و تکامل حرکتی

Motor behavior

What are motor skills? You might hear about the development of fine and gross motor skills in the pediatrician’s office, parenting magazines or a baby development book. What exactly are they? This is actually a pretty complicated question.

Gross motor skills generally refer to movements involving larger muscles, like those in the arms, legs, feet or the entire body (used for walking, jumping and so on). Fine motor skills generally refer to movements involving smaller muscles, like those in hands, wrists and fingers (such as those used for holding a crayon or toy). However, as one thinks about these two groups of skills, it is easy to see how they overlap. For instance, an infant’s hands can be used for picking up toys from the floor (fine motor) more easily when she has already learned how to sit up (gross motor). When your child is getting something off a shelf, she is using both large muscles (walking to the shelf and reaching for the item) and small muscles (grasping the toy with fingers). As you can see, plenty of complicated coordination is required to accomplish a “simple” task!….

ترجمه

رشد و تکامل حرکتی چه هستند؟ شما ممکن است در مورد توسعه مهارت های حرکتی خوب و ناخالص در مطب پزشک متخصص اطفال، مجلات، پدر و مادر و یا یک کتاب رشد کودک را بشنود. آنها دقیقا چه هستند؟ این است که در واقع سوال بسیار پیچیده است.

مهارت های حرکتی درشت به طور کلی به حرکات مربوط به عضلات بزرگتر، مانند کسانی که در بازوها، پاها، پاها یا تمام بدن (که برای راه رفتن، پریدن و غیره مورد استفاده قرار می گیرند اشاره می کند). مهارت های حرکتی زیبا به طور کلی اشاره به حرکات مربوط به عضلات کوچکتر، مانند آنهایی که در دست، مچ دست و انگشتان (مانند آنهایی که برای برگزاری یک مداد ابرو و یا اسباب بازی مورد استفاده قرار گیرد). با این حال، به عنوان یکی در مورد این دو گروه از مهارت های فکر می کند، از آن آسان است به دیدن آنها چگونه با یکدیگر همپوشانی دارند. به عنوان مثال، دست نوزاد را می توان برای جمع کردن اسباب بازی ها از کف استفاده می شود (موتور خوب) راحت تر هنگامی که او اکنون آموخته است که چگونه به نشستن (موتور ناخالص).


متن انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

فرمت مقاله : WORD

تعداد صفحات:۸


دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا