ناهنجاری های جسمانی

ناهنجاری های جسمانی

ناهنجاری های جسمانی

امروزه بسیاری از افراد از درد ها ی مفصلی و عضلانی رنج می برند

ناهنجاری جسمانی چیست؟
ناهنجاری یعنی هر تغییر شکلی که نسبت به وضعیت نرمال در بدن فرد ایجاد شود.

بر اساس تحقیقات ۶۴ درصد دانش آموزان دارای حداقل یک ناهنجاری قامتی از ۱۰ ناهنجاری شایع شانه نامتقارن، سر به جلو، شانه کج، شانه گرد، پشت صاف، پشت گود، زانوی ضربدری، زانوی پرانتزی، کف پای صاف و پشت کج می باشند. 

آمارها نشان می دهد، ۶۹ درصد دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی و ۷۲ درصد دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دارای حداقل یکی از ناهنجاریهای قامتی اند

پشت گرد یا پشت خمیده که بر اثر بد نشستن به وجود

 می آید، شایع ترین ناهنجاری بوده است.

بر اساس تحقیقات و مطالعات تمامی دانش آموزان تهرانی گرفتار حداقل یک یا دو ناهنجاری قامتی و اسکلتی اند.

۱- اختلالات ساختمانی یا ساختاری

  اختلالات ژنتیکی 

  صدمات و بیماریها

 

۲- اختلالات کارکردی یا عملکردی

  عوامل مربوط به سبک زندگی همچون فقر حرکتی

  عادات نامناسب

  الگوی نامناسب

  افزایش وزن

  وضعیت غلط بدن

   رسوم فرهنگی و قومی

  و پوشش نامناسب.

 

ناهنجاری های جسمانی
ناهنجاری های جسمانی

ﻋﻮارض  وضعیت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺪن:

ﺳـﺮدرد، ﮐﻤـﺮ درد،

ﭘﺎیین آﻣﺪن آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻋﻀﻼت، ﺧﺴـﺘﮕﯽ ﻋﻀـﻼﻧﯽ

ﻣﻔﺎﺻـﻞ دردﻧـﺎک و در ﺣـﺎل ﺗﺨﺮیب

راه رﻓـﺘﻦ  ﺑﺪﺷﮑﻞ، ﮐﺎﻫﺶ داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻔﺎﺻﻞ

اﻓﺰایش  ﻓﺸﺎر ﺑـﻪ ﻋﻀـﻼت و ﻣﻔﺎﺻـﻞ

اﻓﺴـﺮدﮔﯽ، ﺧﺴـﺘﮕﯽ،  ﻋـﺪم  اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ

ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻋﻀﻼﻧﯽ

اﺧﺘﻼل در ﺧﻮاب

آرﺗﺮوز

اﻓﺰایش ﺳﻄﺢ اﺳید ﻻﮐﺘیک ﺧـﻮن

اﻓﺰایش وام اﮐﺴیژن ﺗﺎ ﺧیر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ

اﻓﺰایش ﮐﺎر اﺳﺘﺎﺗیک ﺑﺪن

ﺳـﺮﺧﻮردن دیسـﮑﻬﺎی ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات

ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ دردﻧﺎک

خرید و دانلود تحقیق  پاورپوینت ناهنجاری های جسمانی از لینک زیر:

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا