نرم ­افزار چندرسانه‌ای و تأثیر آن در یادگیری یادداری

نرم ­افزار چندرسانه‌ای و تأثیر آن در یادگیری یادداری

نرم ­افزار چندرسانه‌ای و تأثیر آن در یادگیری یادداری

پایان­ نامه جهت دریافت کارشناسی­ ارشد رشته تکنولوژی آموزشی

طراحی نرم ­افزار چندرسانه‌ای آموزش علوم تجربی با موضوع بدن و تأثیر آن در یادگیری- یادداری مفاهیم علوم پایه چهارم ابتدایی دانش ­آموزان پسر شهرستان X

نرم ­افزار چندرسانه‌ای و تأثیر آن در یادگیری یادداری
نرم ­افزار چندرسانه‌ای و تأثیر آن در یادگیری یادداری

چکیده

امروزه مدارس برای ارتقاء سطح عملکرد علمی دانش­آموزان در اوایل کودکی و نوجوانی،

به آموزش­های نوین و هدفدار برای ایجاد انگیزه کاربردی در دانش­آموزان نیازمند هستند. از این­رو پژوهش حاضر با طراحی نرم­افزار چندرسانه‌ای آموزش علوم تجربی با موضوع بدن قصد داشت تا تأثیر این شیوه­ی آموزشی را در یادگیری- یادداری مفاهیم علوم پایه چهارم ابتدایی دانش­آموزان پسر شهرستان بافق بسنجد. روش این تحقیق از نوع آزمایشی با طرح پیش­آزمون پس­­آزمون با گروه کنترل بود.

نمونه آماری این پژوهش شامل ۳۰ دانش­آموز مقطع پایه سوم ابتدایی در سال ۱۳۹۵ بود که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای یک مرحله انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه ۱۵ نفری از گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند.

گروه آزمایش با نرم ­افزار چندرسانه‌ای آموزش علوم تجربی در ۵ جلسه، موضوعات بدن را فرا گرفتند در حالی­که گروه کنترل هیچ نوع آموزشی دریافت نکرد.

ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه محقق ساخته یادگیری- یادداری مفاهیم علوم تجربی پایه چهارم بود. روایی آزمون را متخصصان تأیید کردند و پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ ۸۰۱/۰ برآورد گردید. داده­ها نیز با استفاده از نرم­افزار SPSS-21 و روش آماری توصیفی و تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد آموزش علوم تجربی با استفاده از نرم­افزار چندرسانه­ای باعث افزایش نمرات دانش­آموزان در خرده مقیاس­های یادگیری سلول، دستگاه گوارش، تنفس، گردش خون و دستگاه ادرار می­شود. همچنین نمرات کلی یادداری دانش­آموزان گروه مداخله نیز افزایش یافته بود (۰۵/۰> p). از نتایج به­دست آمده می­توان استنباط کرد که آموزش علوم تجربی با استفاده از نرم­افزار چندرسانه­ای نقش مؤثری در یادگیری علوم تجربی در دانش­آموزان پایه چهارم دارد. بنابراین از این شیوه آموزشی که کم هزینه و کارآمد است، می­توان در راستای بهبود تعالیم علمی دانش­آموزان استفاده نمود.

واژگان کلیدی: نرم­افزار چندرسانه­ای، علوم تجربی، بدن، یادگیری- یادداری

فرمت: word قابل ویرایش

حهت خرید و دانلود این پایان نامه از لینک خرید زیر استفاده فرمایید:

لینک دانلود بلافاصله پس از پرداخت برای شما ایجاد خواهد گردید.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

پایان­ نامه جهت دریافت کارشناسی­ ارشد رشته تکنولوژی آموزشی

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲٫ بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۴

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۴٫ اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………  ۱۰

۱-۴-۱٫ اهداف کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۴-۲٫ اهداف جزئی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۵٫ فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۶٫ تعاریف مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………………………………….  ۱۲

۱-۶-۱٫ تعاریف نظری متغیرها …………………………………………………………………………………………………………………  ۱۲

۱-۲-۲٫ تعاریف عملیاتی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………..  ۱۳

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

نرم ­افزار چندرسانه‌ای و تأثیر آن در یادگیری یادداری

پایان­ نامه جهت دریافت کارشناسی­ ارشد رشته تکنولوژی آموزشی

۲-۱٫ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۱۵

۲-۲٫ یادگیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۱۵

۲-۲-۱٫ تعریف یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۲-۲٫ انواع یادگیری……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۲-۳٫ عوامل مؤثر بر یادگیری ……………………………………………………………………………………………………………….  ۱۸

۲-۲-۴٫ انواع بازده­های یادگیری ……………………………………………………………………………………………………………….  ۲۰

۲-۲-۵٫ نظریات یادگیری …………………………………………………………………………………………………………………………  ۲۲

۲-۲-۵-۱٫ نظریه­های رفتاری……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۲-۵-۲٫ نظریه شرطی­سازی کلاسیک …………………………………………………………………………………………………….  ۲۲

۲-۲-۵-۳٫ نظریه کوشش و خطا………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۲-۵-۴٫ نظریه شرطی­سازی کنشگر……………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۲-۵-۵٫ نظریه شناختی………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۲-۵-۶٫ نظریه یادگیری گشتالت……………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۲-۵-۷٫ نظریه یادگیری معنی­دار کلامی………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۲-۵-۸٫ نظریه اجتماعی-شناختی…………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۲-۵-۹٫ اصول یادگیری مؤثر………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۳٫ یادداری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۳-۱٫ نظام یادداری………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۳-۲٫ مراحل حافظه …………………………………………………………………………………………………………………………….  ۳۵

۲-۳-۲-۱٫ رمزگردانی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۳-۲-۲٫ ذخیره­سازی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۳-۲-۳٫ بازیابی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۳-۳٫ عوامل مؤثر بر فرایند یادگیری ………………………………………………………………………………………………………  ۳۶

۲-۳-۴٫ پدیده­های استثنائی در یادآوری…………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۴٫ بدن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۳۹

۲-۴-۱٫ ساختمان بدن و موجودات زنده ……………………………………………………………………………………………………  ۴۰

۲-۴-۱-۱٫ شش ویژگی موجودات زنده ……………………………………………………………………………………………………  ۴۱

۲-۴-۱-۲٫ شباهت­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….  ۴۱

۲-۴-۱-۳٫ تفاوت­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۴-۲٫ ساختمان بدن انسان…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۴-۲-۱٫ پنج نوع بافت اصلی در بدن انسان ……………………………………………………………………………………………  ۴۴

۲-۴-۳٫ ده دستگاه بزرگ در بدن انسان ……………………………………………………………………………………………………..  ۴۵

۲-۴-۴٫ دستگاه گوارش …………………………………………………………………………………………………………………………..  ۴۵

۲-۴-۴-۱٫ دهان و غده­های بزاقی…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۴-۴-۲٫ مری و معده …………………………………………………………………………………………………………………………..  ۴۶

۲-۴-۴-۳٫ روده­ی کوچک اندام اصلی گوارش غذا …………………………………………………………………………………….  ۴۸

۲-۴-۴-۴٫ روده­ی بزرگ …………………………………………………………………………………………………………………………  ۵۰

۲-۴-۴-۵٫ برای داشتن دستگاه گوارش سالم……………………………………………………………………………………………… ۵۰

۲-۴-۵٫ دستگاه تنفس ……………………………………………………………………………………………………………………………..  ۵۱

۲-۴-۶٫ دستگاه گردش خون……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۴-۶-۱٫ چگونگی کار قلب ………………………………………………………………………………………………………………….  ۵۴

۲-۴-۶-۲٫ مهم­ترین تفاوت بطن سمت چپ با بطن سمت راست ………………………………………………………………..  ۵۶

۲-۴-۶-۳٫ انواع گردش خون…………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۲-۴-۶-۴٫ خون……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۲-۴-۶-۵٫ گلبول­های قرمز ………………………………………………………………………………………………………………………  ۵۸

۲-۴-۶-۶٫ تفاوت عمد گلبول­ها قرمز با گلبول­های سفید ……………………………………………………………………………  ۵۹

۲-۴-۶٫-۷٫ گلبول­های سفید …………………………………………………………………………………………………………………….  ۶۰

۲-۵۴-۶-۸٫ کار خون ……………………………………………………………………………………………………………………………..  ۶۱

۲-۴-۶-۹٫ رگ­های خونی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۴-۷٫ نبض …………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۶۶

۲-۴-۸٫ فشار خون ………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۶۷

۲-۴-۹٫ دستگاه دفع فضولات …………………………………………………………………………………………………………………..  ۶۷

۲-۶٫ پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۲-۶-۱٫ پیشینه داخل کشور ……………………………………………………………………………………………………………………..  ۶۹

۲-۶-۲٫ پیشینه خارج از کشور………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

نرم ­افزار چندرسانه‌ای و تأثیر آن در یادگیری یادداری

پایان­ نامه جهت دریافت کارشناسی­ ارشد رشته تکنولوژی آموزشی

۳-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۳-۲٫ روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۷۴

۳-۳٫ جامعه، نمونه و روش نمونه­گیری ……………………………………………………………………………………………………..  ۷۵

۳-۴٫ روش اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

۳-۵٫ ابزار جمع­آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۳-۶٫ خلاصه کارگاه نرم­افزار چندرسانه­ای …………………………………………………………………………………………………  ۷۸

۳-۷٫ اصول اخلاقی …………………………………………………………………………………………………………………………………  ۷۸

۳-۸٫ روش تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

پایان­ نامه جهت دریافت کارشناسی­ ارشد رشته تکنولوژی آموزشی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۴-۲٫ توصیف داده­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….  ۸۱

۴-۲-۱٫ بررسی توصیفی داده­ها ………………………………………………………………………………………………………………..  ۸۱

۴-۲-۲٫ بررسی استنباطی داده­ها……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

۴-۲-۲-۱٫ پیش فرض تساوی واریانس­ها………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

۴-۲-۲-۲٫ پیش فرض نرمال بودن …………………………………………………………………………………………………………….  ۸۷

۴-۲-۲-۳٫ پیش فرض همگنی خط شیب رگرسیون برای تمام خانه­ها…………………………………………………………… ۸۸

۴-۳٫ بررسی فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

پایان­ نامه جهت دریافت کارشناسی­ ارشد رشته تکنولوژی آموزشی

فصل پنجم: بحث و نتیجه­ گیری

۵-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

۵-۲٫ تحلیل فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… ۹۵

۵-۳٫ نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

۵-۴٫ محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

۵-۵٫ پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۱۰۴

۵-۶٫ پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

فهرست جداول

نرم ­افزار چندرسانه‌ای و تأثیر آن در یادگیری یادداری

جدول ۳-۱: نگاره طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

جدول ۳-۲: خلاصه کارگاه نرم­افزار چندرسانه­ای آموزش علوم تجربی…………………………………………………………. ۷۸

جدول ۴-۱: ویژگی­های جمعیت­شناختی در بین آزمودنی­ها…………………………………………………………………………. ۸۱

جدول ۴-۲: میانگین و انحراف معیار نمرات پیش­آزمون و پس­آزمون علوم تجربی در دوگروه…………………………. ۸۲

جدول ۴-۳: نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس های دو گروه در جامعه………………………….. ۸۶

جدول ۴-۴: نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف در مورد پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات دو گروه……….. ۸۷

جدول ۴-۵: پیش فرض یکسانی شیب خط رگرسیون…………………………………………………………………………………. ۸۸

جدول ۴-۶: نتایج آنکوا بر روی پس­آزمون میانگین نمرات سلول در گروه­ آزمایش و گواه……………………………… ۸۹

جدول ۴-۷: نتایج آنکوا بر روی پس­آزمون میانگین نمرات دستگاه گوارش در گروه­ آزمایش و گواه………………… ۹۰

جدول ۴-۸: نتایج آنکوا بر روی پس­آزمون میانگین نمرات دستگاه تنفس در گروه­ آزمایش و گواه…………………… ۹۰

جدول ۴-۹: نتایج آنکوا بر روی پس­آزمون میانگین نمرات دستگاه خون در گروه­ آزمایش و گواه……………………. ۹۱

جدول ۴-۱۰: نتایج آنکوا بر روی پس­آزمون میانگین نمرات دستگاه ادرار در گروه­ آزمایش و گواه………………….. ۹۲

جدول ۴-۱۱: نتایج آنکوا بر روی پس­آزمون میانگین نمرات یادداری در گروه­ آزمایش و گواه………………………… ۹۳

نرم ­افزار چندرسانه‌ای و تأثیر آن در یادگیری یادداری

فهرست اشکال

شکل ۳-۱: دیاگرام طرح پژوهش پیش­آزمون-  پس­آزمون با گروه کنترل………………………………………………………… ۷۴

نمودار ۴-۱: میانگین سلول در گروه آزمایش و کنترل بر اساس پیش­آزمون و پس­آزمون …………………………………  ۸۳

نمودار ۴-۲: میانگین دستگاه گوارش در گروه آزمایش و کنترل بر اساس پیش­آزمون و پس­آزمون ……………………  ۸۳

نمودار ۴-۳: میانگین دستگاه تنفس در گروه آزمایش و کنترل بر اساس پیش­آزمون و پس­آزمون ………………………  ۸۴

نمودار ۴-۴: میانگین دستگاه خون در گروه آزمایش و کنترل بر اساس پیش­آزمون و پس­آزمون ……………………….  ۸۴

نمودار ۴-۵: میانگین دستگاه ادرار در گروه آزمایش و کنترل بر اساس پیش­آزمون و پس­آزمون ……………………….  ۸۵

نمودار ۴-۶: میانگین یادداری در گروه آزمایش و کنترل بر اساس پیش­آزمون و پس­آزمون ………………………………  ۸۵

پایان­ نامه جهت دریافت کارشناسی­ ارشد رشته تکنولوژی آموزشی

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۱۰۷

پیوست    ۱۱۲

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا