پایان نامه ارشد رشته حسابداری بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر تقلب مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده ۱۳

فصل اول کلیات تحقیق.. ۱۴

۱-۱- مقدمه. ۱۵

۱-۲- بیان مسأله. ۱۶

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۱۸

۱-۴- اهداف پژوهش… ۲۰

۱-۴-۱- اهداف اصلی.. ۲۰

۱-۵- فرضیه‌های تحقیق.. ۲۰

.۱-۶- قلمرو تحقیق.. ۲۱

۱-۶-۱- قلمرو موضوعی.. ۲۱

۱-۶-۲- قلمرو مکانی.. ۲۱

۱-۶-۳- قلمرو زمانی.. ۲۱

۱-۷- جامعه و نمونه تحقیق.. ۲۱

۱-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۲۲

۱-۹- شیوه و ابزارهای گردآوری داده ها ۲۲

۱-۱۰- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. ۲۳

۱-۱۱- خلاصه فصل.. ۲۵

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. ۲۶

۲-۱- مقدمه. ۲۷

۲-۲- حسابرسی.. ۲۸

۲-۳-تقاضا برای حسابرسی.. ۲۹

ج: پیچیدگی صورت های مالی.. ۳۲

۲-۴- سابقه و تاریخچه حسابداری و حسابرسی.. ۳۲

۲-۴-۱- تاریخچه حسابداری و حسابرسی در جهان. ۳۲

۲-۴-۱-۱- حسابداری در تمدن‌های باستان. ۳۳

۲-۴-۱-۲- حسابداری از قرن چهارده میلادی (زمان انتشار اولین کتاب حسابداری) ۳۳

۲-۴-۱-۳- حسابداری از قرن شانزدهم میلادی.. ۳۳

۲-۴-۱-۴- حسابداری در قرن بیستم میلادی.. ۳۳

۲-۴-۱-۱- حسابداری در تمدنهای باستان. ۳۳

۲-۴-۱-۴- حسابداری در قرن بیستم میلادی.. ۳۴

۲-۴-۲-۱- حسابرسی در ایران باستان. ۳۵

۲-۴-۲-۲- حسابرسی در ایران قبل از انقلاب… ۳۵

۲-۴-۲-۳- حسابرسی در ایران بعد از انقلاب… ۳۵

۲-۴-۲-۱- حسابداری و حسابرسی در ایران باستان. ۳۶

۲-۴-۲-۲- حسابرسی در ایران قبل از انقلاب اسلامی.. ۳۷

۲-۴-۲-۳- حسابرسی بعد از انقلاب… ۴۰

۲-۵- انواع مختلف حسابرسی.. ۴۱

۲-۵-۲- حسابرسی رعایت… ۴۱

۲-۵-۳- حسابرسی عملیاتی.. ۴۲

۲-۷-مسئولیت حسابرس… ۴۳

۲-۷-۱- مسئولیت های قانونی حسابرسان. ۴۳

۲-۷-۲- مسئولیت حسابرسان در مقابل صاحبکاران و اشخاص ثالث… ۴۴

۲-۷-۳- مسئولیت حسابرسان نسبت به کشف اشتباهات و تخلفات (تقلب) ۴۴

۲-۸- موارد استفاده از حسابرسی.. ۴۵

۲-۸-۱ فواید حسابرسی برای واحدهای تجاری.. ۴۵

۲-۸-۲ فواید حسابرسی برای صاحبان سرمایه. ۴۵

۲-۸-۳- فواید حسابرسی برای اشخاص ثالث… ۴۶

۲-۹-نیاز به حسابرسی.. ۴۶

۳- فرضیه اعتباربخشی.. ۴۸

۲-۱۰- کیفیت حسابرسی : ۴۸

۲-۱۰-۱-اجزای کیفیت حسابرسی.. ۵۱

۲-۱۱-تقلب… ۵۳

۲-۱۱-۱- انواع تقلب… ۵۴

۲-۱۱-۲- مثلث تقلب… ۵۵

۲-۱۱-۲- ۱-انگیزه و فشار. ۵۸

۲-۱۱-۲- ۲-فرصت… ۵۹

۲-۱۱-۲- ۲-توجیه. ۵۹

۲-۱۱-۳- مثلث تقلب یا لوزی تقلب… ۶۰

۲-۱۲- کشف تقلب در گزارشگری مالی.. ۶۲

۲-۱۲-۱-مفهوم جرم. ۶۲

۲-۱۲-۱-۱-حساب آرایی.. ۶۳

۲-۱۲-۱-۲-روش های تقلب… ۶۴

۲-۱۲-۲-۳انگیزه ۶۵

۲-۱۲-۲-۴-نبود نظارت… ۶۵

۲-۱۲-۲-۵-نتایج نهایی.. ۶۶

۲-۱۲-۳-انگیزه های تقلب در گزارشگری مالی.. ۶۷

۲-۱۲-۴-کشف تقلب در گزارشگری مالی.. ۶۸

۲-۱۲-۵-تقلب های صورت های مالی.. ۶۸

۲-۱۲-۵-۱-تقلب از طریق شناسایی نادرست درآمدها: ۶۸

۲-۱۲-۵-۲-تقلب از طریق حساب موجودی کالا و بهای تمامشده کالای فروش رفته: ۶۹

۲-۱۲-۵-۳-تقلب از طریق بیان بیشتر از واقع داراییها: ۶۹

۲-۱۲-۵-۴-استفاده نادرست از اقلام خارج از ترازنامه: ۶۹

۲-۱۲-۵-۵-تقلب از طریق افشای ناکافی: ۶۹

۲-۱۲-۵-۶-تقلب از طریق دستکاری در بدهی ها: ۷۰

۲-۱۳-پیشینه تحقیق.. ۷۰

۲-۱۳-۱ پیشنه داخلی.. ۷۰

۲-۱۳-۲- پیشینه خارجی.. ۷۶

فصل سوم روش تحقیق.. ۸۵

۳-۱- مقدمه. ۸۶

۳-۲-روش تحقیق.. ۸۶

۳-۳- بیان فرضیه‌های تحقیق.. ۸۶

۳-۵- روش‏ها و ابزار گردآوری داده ها ۸۷

۳-۶- جامعه آماری تحقیق.. ۸۸

۳-۷-بیان متغیرهای تحقیق.. ۸۸

۳-۸-  روش تجزیه و تحلیل داده‏ها ۹۱

۳-۸-۱- تخمین مدل‌های رگرسیون با داده‌های پانل.. ۹۱

۳-۸-۲- مزایای استفاده از داده های تابلویی (ترکیبی) ۹۱

۳-۸-۳- آزمون های انتخاب مدل در پنل دیتا ۹۲

۳-۸-۴- آزمون معنی دار بودن مدل مربوط به فرضیه‌ها ۹۴

۳-۸-۵- آزمون فرضیه‌ها ۹۵

فصل چهارم. Error! Bookmark not defined.

۳-۹- خلاصه فصل.. ۹۷

تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. ۹۸

۴-۱- مقدمه. ۹۹

۴-۲- تجزیه وتحلیل نتایج.. ۹۹

۴-۲-۱-تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی.. ۱۰۱

۴-۲-۱-۱- تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول. ۱۰۲

۴-۲-۱-۲- تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم. ۱۰۳

۴-۲-۱-۳- تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم. ۱۰۵

۴-۳- خلاصه فصل.. ۱۰۷

فصل پنجم نتیجه گیری و ارایه پیشنهادها ۱۰۸

۵-۱- مقدمه. ۱۰۹

۵-۲- خلاصه موضوع و روش تحقیق.. ۱۰۹

۵-۳- خلاصه یافته‌ها و نتایج تحقیقات قبلی.. ۱۱۰

۵-۴- پیشنهاد برای استفاده‌کنندگان از تحقیق.. ۱۱۱

۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی.. ۱۱۱

۵-۴-۲- پیشنهادها برای پژوهش‌های آتی.. ۱۱۲

-۵-۴- خلاصه فصل.. ۱۱۲

منابع و مآخذ. ۱۱۲

منابع فارسی.. ۱۱۲

منابع لاتین.. ۱۱۴

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا