پایان نامه حقوق | مالکیت معنوی در کسب و کارهای نوپای کارآفرینانه

پایان نامه حقوق | مالکیت معنوی در کسب و کارهای نوپای کارآفرینانه

چکیده

در سال های اخیر، حقوق مالکیت فکری، دامنۀ حمایت خود را به دارایی های نامحسوس بیشتری توسعه داده است. رعایت نشدن حق مالکیت معنوی، مهم ترین چالش کسب و کارهای نوپای کارآفرینانه می باشد. همواره رویکرد نظام های مختلف حقوقی در زمینه رعایت این حقوق متفاوت بوده است. اسرار تجاری، سنتی ترین شکل حمایت از کسب و کارهای نوپای کارآفرینانه شمرده می شود، اما امروزه گرایش کسب و کارها به ثبت اختراعات به اندازه ای افزایش یافته که اهمیت و تأثیر پذیرش روش یادشده به عنوان حق اختراع به موضوعی بحث برانگیز در سراسر جهان تبدیل شده است. از جمله اهداف تحقیق عبارتند از بررسی راهکارهای مناسب جهت رعایت حق مالکیت معنوی در کسب و کارهای نوپا، بررسی قوانین موجود در زمینه ثبت ایده در کسب و کارهای نوپا و غیره، که جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی قابلیت حمایت حقوقی از کسب و کارهای نوپای کارآفرینانه در نظام های حقوقی مختلف پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که امروزه کشورهایی مانند امریکا و فرانسه برخلاف رویۀ گذشتۀ خود به حمایت از کسب و کارهای نوپا در قالب حق اختراع و اسرار تجاری و اختراعات کوچک اقبال فراوانی نشان داده اند. موضع موافقتنامۀ تریپس نیز مبنی بر اعطای حق ثبت به اختراعی که شامل گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشد، در راستای حمایت از کسب و کارهای نوپا رقم خورده است، این درحالی است که در نظام حقوقی ایران ایده های کسب و کارهای نوپا در قالب حق اختراع به صراحت مورد حمایت قرار گرفته اند اما اسرار تجاری را از جنبه کیفری مورد حمایت قرار داده است، بدیهی است در مواردی که تجاوز به حقی مسئولیت کیفری در پی دارد، متخلف ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نیز خواهد بود.

کلمات کلیدی: مالکیّت معنوی، کسب و کارنوپای کارآفرینانه، حق اختراع، اسرار تجاری، ایده.

فرمت: Word

تعداد صفحات: ۱۰۷

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۶

۱-۴-۱- اهداف علمی.. ۶

۱-۴-۲- اهداف کاربردی.. ۷

۱-۵- سوالات تحقیق.. ۷

۱-۶- فرضیه های تحقیق.. ۷

۱-۷- پیشینه تحقیق.. ۷

۱-۸- جنبه های نوآوری تحقیق.. ۸

۱-۹- روش تحقیق.. ۹

۱-۱۰- ساختار تحقیق (سامان دهی پژوهش) ۹

فصل دوم: مفاهیم، مبانی و پیشینه نظری موضوع

۲-۱- مفاهیم. ۱۲

۲-۱-۱- مالکیت فکری.. ۱۲

۲-۱-۲- کسب و کار. ۱۸

۲-۱-۳- کسب و کار نوپا ۱۹

۲-۱-۴- کارآفرینی.. ۲۰

۲-۱-۵- نوآوری و خلاقیت… ۲۴

۲-۱-۶- اسرار تجاری.. ۲۴

۲-۱-۷- ایده ۲۷

۲-۲- مبانی.. ۲۸

۲-۲-۱- مبانی مشروعیت حقوق فکری.. ۲۸

۲-۲-۱-۱- مبانی فلسفی-حقوقی مشروعیت حقوق فکری.. ۲۸

۲-۲-۱-۲- مبانی فقهی مشروعیت حقوق فکری.. ۲۹

۲-۲-۲- مبانی کسب و کارهای نوپا ۳۰

۲-۳- پیشینه نظری موضوع. ۳۲

۲-۳-۱- پیشینه حق اختراع. ۳۳

۲-۳-۲- پیشینه اسرار تجاری.. ۳۴

۲-۳-۳- پیشینه کسب وکار نوپا ۳۵

۲-۳-۳-۱- در ایران. ۳۵

۲-۳-۳-۲- در کشورهای هم جوار در خاورمیانه. ۳۶

۲-۳-۳-۲-۱- در امارات… ۳۷

۲-۳-۳-۲-۲- در اردن. ۳۷

۲-۳-۳-۲-۳- در مصر. ۳۷

فصل سوم: حمایت از ایده های کسب و کارهای نوپای کارآفرینانه

۳-۱- حق اختراع. ۴۰

۳-۱-۱- حق تقدم در ثبت اختراع. ۴۶

۳-۱-۲- نظام های ثبت اختراع. ۴۶

۳-۲- اسرار تجاری.. ۴۷

۳-۲-۱- مبانی موجهه حمایت از اسرار تجاری.. ۴۹

۳-۲-۱-۱- اخلاق تجاری.. ۴۹

۳-۲-۱-۲- تشویق نوآوری.. ۵۰

۳-۲-۱-۳- جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه. ۵۰

۳-۲-۱-۴- حق اشخاص بر اطلاعات خود. ۵۱

۳-۲-۲- حمایت از اسرار تجاری در روابط امانی.. ۵۲

۳-۲-۲-۱- حمایت در رابطه میان کارفرما و مستخدم. ۵۲

۳-۲-۲-۱-۱- تعهد به وفاداری و عمل با حسن نیت… ۵۲

۳-۲-۲-۱-۲- تعهد به رازداری ناشی از اوضاع و احوال. ۵۳

۳-۲-۲-۱-۳- تصریح به تعهد رازداری.. ۵۳

۳-۲-۲-۲- حمایت در رابطه انتقال دهنده و انتقال گیرنده اسرار تجاری.. ۵۵

۳-۲-۳- حمایت از اسرار تجاری با ایجاد رابطه قراردادی.. ۵۵

۳-۲-۳-۱- قرارداد عدم رقابت… ۵۵

۳-۲-۳-۲- قرارداد عدم ترغیب… ۵۶

۳-۲-۳-۳- قرارداد رازداری.. ۵۶

۳-۲-۴- حمایت از اسرار تجاری در روابط غیرقراردادی.. ۵۸

۳-۲-۴-۱- تدابیر حمایتی پس از خاتمه رابطه استخدامی.. ۵۸

۳-۲-۴-۱-۱- مصاحبه خروج.. ۵۸

۳-۲-۴-۱-۲- اخطار به کارفرمای جدید. ۵۸

۳-۲-۴-۱-۳- تماس با مشتریان و طرف های قراردادی.. ۵۹

۳-۲-۴-۲- تکلیف به حفظ اسرار تجاری.. ۵۹

۳-۲-۵- آثار تعهد به عدم افشای اسرار. ۶۱

۳-۲-۶- حقوق اسرار تجاری جانشین یا مکمل حق اختراع. ۶۲

۳-۲-۷- تفاوت های حقوق اسرار تجاری و حق اختراع. ۶۲

۳-۲-۸- طریقه حمایت از اختراعات، حقوق اسرار تجاری یا حق اختراع. ۶۵

۳-۳- اختراعات کوچک… ۶۶

فصل چهارم: رویکرد نظام های حقوقی مختلف در حمایت از ایده های کسب و کارهای نوپای کارآفرینانه

۴-۱- دیدگاه مخالفان حمایت از ایده ۶۹

۴-۲- دیدگاه موافقان حمایت از ایده ۷۰

۴-۳- راهکارهای حمایت از ایده ۷۱

۴-۳-۱- حمایت از ایده از راه دعوی رقابت مکارانه. ۷۲

۴-۳-۲- حمایت از ایده از راه قواعد عام مسئولیت مدنی.. ۷۲

۴-۳-۳- حمایت از ایده از راه های دیگر. ۷۴

۴-۳-۳-۱- حمایت ویژه از ایده به عنوان جزئی از محتوای پایگاه داده ۷۶

۴-۳-۳-۲- حمایت از ایده های تشکیل دهنده با استفاده شده در برنامه های کامپیوتری.. ۷۶

۴-۳-۳-۳- تخلف انتظامی.. ۷۷

۴-۴- حمایت از ایده در اسناد بین المللی و منطقه ای.. ۷۸

۴-۵- حمایت از ایده در مقررات ملی.. ۷۸

۴-۵-۱- ایران. ۷۸

۴-۵-۲- فرانسه. ۸۳

۴-۵-۳- ایالات متحده آمریکا ۸۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- نتیجه گیری.. ۸۹

۵-۲- پیشنهادها ۹۲

منابع. ۹۴

چکیده انگلیسی.. ۱۰۰

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا