اقتصاد

اقتصاد

مقاله مدیریت درآمد

مدیریت درامد
بر اساس لارکر و همکارانش (۲۰۰۷) عنصر آماری درآمد نسبت به عنصر جریان پول کمتر قابل اتکا می باشد که به علت انعطاف پذیری در حسابهای اماری است. علاوه بر این بکر و همکارانش (۱۹۹۸) پیشنهاد می دهند که مدیریت ملاحظه بیشتری را درمورد آمارهای جاری تا آمارهای بلند مدت داشته باشد. در مطالعات تجربی اخیر نویسندگان از این شیوه برای تقسیم امارهای جاری به عناصر غیر ملاحظه ای (طبیعی یا مورد انتظار) و ملاحظه ای (غیرطبیعی و غیر منتظره) استفاده کرده اند. آمارهای ملاحظه ای که توسط کاهش آمارهای غیرملاحظه ای از آمارهای کل محاسبه شده اند، نشانگر قابل اتکا بودن درآمدهای حساب و عملکرد اقتصادی و مالی شرکت می باشند. از آنجایی که مدیران ممکن است نگرش هایی را در به کار بردن هم افزایش درآمد یا کاهش درآمد داشته باشند قوانین برای مدیریت درآمد ارزشی کلی برای آمارهای ملاحظه ای در این مقاله می باشد.

اقتصاد

کنکاشی پیرامون ارتباط متقابل تورم و سرمایه گذاری در شرایط تحریم

چکیده:

مطالعه حاضر به بررسی رابطه میان تورم و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۶۹، می پردازد. استفاده ازتأثیر همزمان معیار تورم و سرمایه گذاری سبب می شود تا سیاست های پولی و مالی کاراتر عمل کنند. تأثیر همزمان معیارتورم وسرمایه گذاری می تواند به عنوان شاخص مناسبی از روندهای جاری و آتی، هدف عملی ومناسب برای سیاست های پولی و مالی قرارگیرد.
در این مطالعه برای بررسی رابطه میان تورم و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از الگوی SVAR مشتمل بر سه متغیرسرمایه گذاری، تولید ناخالص داخلی وشاخص بهای قیمت کالاها و خدمات مصرفی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاری میزان تورم را دراقتصادایران طی دوره مورد مطالعه کاهش می دهد. علاوه بر این تورم نیزمیزان سرمایه گذاری را دراقتصادایران طی دوره مورد مطالعه افزایش می دهد.
کلید واژه ها: تورم، سرمایه گذاری وSVAR.
طبقه بندیJEL:E2,E31

پیمایش به بالا