علوم اجتماعی

اقتصاد, علوم اجتماعی

راه های تامین منابع مالی در نظام اسلامی

راه های تأمین منابع مالی نظام اسلامی
أ. زکات؛
ب. خمس؛
ج. غنیمت های جنگی؛
د. خراج؛
ه. جزیه؛
و. انفال.
أ. زکات: زکات، در سال دوم هجری تشریع شد (آیتی، همان: ص ۲۱۸) و دو نوع بود:
اوّل. زکات ابدان، مالیات سرانه ای بود که با دیدن هلال شوال، واجب می شد (حرّ عاملی، ۱۴۱۲: ج ۹، ص ۲۵۳) و مقدار آن یک «صاع»، معادل سه کیلو قوت غالب همچون خرما، کشمش و جو بود. نخست گندم کمیاب بود؛ ولی در زمان عثمان فراوان شد و چون عثمان قیمت آن را میان مردم دانست، نصف صاع گندم را به جای یک صاع جو قرار داد (همان: ص ۳۳۵)، و درباره معاویه نیز این گفته شده است (همان). روایاتی وجود دارد که نشان می دهد در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم ، از گندم هم یک صاع واجب بود (همان: ص ۳۳۴)،

علوم اجتماعی

جهانی شدن و ارتباطات

مفهوم شناسی جهانی شدن
روند تحولات در قرن بیستم در دهه ۱۹۷۰ میلادی وارد مرحله جدیدی شد و دراواسط دهه ۱۹۸۰ تقریباً درتمامی زمینه ها نشان خود را برجای گذاشت.دردهه ۱۹۸۰ برای اشاره به این دگرگونی ها مفاهیمی چون جامعه صنعتی و فرامدرن (پست مدرن ) به کار می رفت، اما در دهه ۱۹۹۰ میلادی مفهوم جهانی شدن رایج گردید و به مفهوم مسلط در دوران معاصر تبدیل شد.
به گونه ای که امروزه همه چیزبا رجوع به این مفهوم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. درظاهرامر،جهانی شدن یعنی ره سپردن تمامی جوامع به سوی جهانی وحدت یافته که درآن همه چیزدرسطح جهانی مطرح و نگریسته می شود. اما درواقع، جهانی شدن به معنای آزادی مطلق کسب و کار،برداشته شدن تمامی موانع برای جریان یافتن سهل و آسان سرمایه و نفوذ آن در تمامی عرصه ها وحرکت روان اطلاعات، امورمالیه ،خدمات و بالاخره تداخل فرهنگ ها آنهم به سوی یکسان شدگی و یکدستی است که تمامی این امور در مقیاسی جهانی رخ می دهد.

علوم اجتماعی

علل فرار دختران

چکیده
هدف این بررسی مقایسۀ دختران فراری از خانه و دختران عادی از نظر همبستگی خانوادگی و استقلال عاطفی بود.
روش : ۳۵ دختر فراری از خانه ساکن در مرکز سامان خواهان شهر شیراز و ۳۵ دختر عادی که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده
تحلیل شدند. t بودند، به دو مقیاس همبستگی خانوادگی و استقلال عاطفی پاسخ دادند. داده ها به کمک آزمون تحلیل افتراقی و آزمون یافته ها: مقایسۀ گروه دختران فراری از خانه و گروه عادی نشان دهندۀ تفاوت معنی دار در چهار بعد از پنج بعد مقیاس همبستگی خانوادگی (همبستگی با پدر، روابط زناشویی، مکان تعامل و روابط والدین و نوجوان ) بود. آزمون تحلیل افتراقی نیز نشان داد که بر پایه
دو متغیر روابط زناشویی و روابط والدین و نوجوان می توان ۷۷ % از دختران فراری از خانه را از دختران عادی متمایز ساخت.

علوم اجتماعی

مقاله بررسی و جمع آوری اطلاعات

زمانی که نتایج یک آزمایش برای اندازه گیری آماده و در دسترس است، فرصت مناسبی برای جمع آوری اطلاعات ایجاد می شود که نباید آنرا از دست داد، در غیر اینصورت برای همیشه فرصت از دست می رود و قابل جبران نیست.اولین مسئله در جمع آوری اطلاعات طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و در نهایت نتیجه گیری از اطلاعات و ارقام عامل انسانی است. جمع آوری اطلاعات بایستی توسط افراد خاصی که از طریق آموزش، آمادگی علمی و عملی کافی پیدا کرده اند، انجام شود. با توجه به متفاوت بودن انسان ها از جنبه های مختلف و تنوع علاقه مندی های تحقیقاتی باعث شده که متخصصین کشاورزی روش های متعددی را به کار گیرند و از علوم مختلف از جمله شیمی، فیزیک، آمار و غیره در این مورد بهره برند. برخی از روش های معمول مطالعات زراعی مشتمل بر کارهای آزمایشگاهی ، کشت گلخانه ای ، آزمایش های لایسمیزی و آزمایش های مزرعه ای می باشد.
در هریک از این موارد، تعیین صفاتی که بایستی در آزمایش اندازه گیری شوند دارای اهمیت است لذا بایستی یک سری متغیرهای مطلوب مشخص گردد. محقق با بازنگری مقالات موجود بالاخص مطالعات مربوط به موضوع مورد مطالعه خود می تواند اطلاعات خیلی خوبی برای انتخاب صفات مورد اندازه گیری کسب کند.

علوم اجتماعی

آیین نامه زرتشتیان

آئین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران – انجمن زرتشتیان تهران
۱ـ خواستگاری
ماده۱ـ از هر دختر یا زن زرتشتی، که شرط لازم برای زناشویی را داشته‌باشد، می‌توان خواستگاری کرد.
ماده۲ـ رضایت طرفین در زمینه خواستگاری و نامزدی شرط کافی برای پیمان زناشویی نیست.
ماده۳ـ وکالت دادن برای اجرای مراسم نامزدی و زناشویی در صورتی لازم است که حضور شخص موکل امکان نداشته‌باشد.
۲ـ نامزدی
ماده۴ـ نامزدی را در زمانی می‌توان اجرا کرد که دختر چهارده سال تمام و پسر شانزده سال تمام داشته‌باشد.
ماده۵ ـ پس از خواستگاری دختر یا زن و دریافت رضایت از او و والدینش می‌توان او را به نامزدی اختیار کرد.
ماده۶ ـ مراسم نامزدی عبارت است از دو حلقه که پسر و دختر به‌دست یکدیگر می‌کنند و هدایایی که خانواده آنها به هم می‌دهند.
ماده۷ـ جایگاه نامزدی به مانند زناشویی نیست که پسر و دختر آزادی کامل در امر زناشویی داشته‌باشند.
ماده۸ ـ پس از فسخ نامزدی هر یک از نامزدها، می‌توانند هدایایی را که خود یا والدین آنها به طرف دیگر داده، درخواست کنند و چنانچه هدایا موجود نباشد، قیمت زمان درخواست آنها دریافت خواهدشد.
ماده۹ـ در صورت فسخ نامزدی خساراتی که از جهت اعتماد در انجام زناشویی وارد آمده‌است، با تایید کارشناس، قابل دریافت است.
ماده۱۰ـ در موردی که قبل از اجرای مراسم زناشویی یکی از نامزدها از جهان درگذرد و از سوی نامزد دیگر و خانواده‌اش هدایایی که به عنوان نامزدی داده‌شده‌است می‌تواند درخواست شود، در صورتی که هدایا موجود نباشد قیمت زمان خرید هدایا دریافت خواهدشد مگر اینکه آن هدایا در سنت و آیین‌ها استفاده‌شده‌باشند.

دسته‌بندی نشده, علوم اجتماعی

مقاله محرک های اجتماعی

نویسندگان هفت محرک عمده را در رویکردهای متداول طرح ها به صورت ذیل مشخص کرده اند.
محرک جامعه محوری که مفهوم مالکیت را بیان می کند و نسبت به طرح و برنامه های اعمال شده در جامعه از پایداری بیشتری برخوردار است.
توانمندسازی بهره برداران و بهبود بخشیدن عزت نفس، بدون آنکه در مسیر بازآفرینی انحرافی قرار گرفته باشد
ایجاد همبستگی اجتماعی به عنوان یک هدف، به نحوی که تنوع فرهنگی در آن مدنظر قرار گیرد.
محرک هایی که از طریق مشارکت ایجاد شده باشد تا این که از طریق سازمان های تخصصی پدید آمده باشد.
محرک هایی که به دست کارکنان امداد در ارتباط با جنگلبانان نواحی حومه شهر گسترش یافته اند.
محرک هایی که از نظر کیفی مورد سنجش قرار گرفته اند به طوری که اعضای شرکت کننده در سنجش نقش موثری نداشته باشد.
محرک هایی که به گونه موثر به بازار عرضه شده باشد.

پیمایش به بالا