تأثیر یک دوره تمرین قدرتی و تکنیک ترکیبی بر حفظ قدرت عضلات پلانتار فلکسور پس از یک دوره بی تمرینی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر ۶ هفته تمرین قدرتی و تکنیک ترکیبی بر حفظ گشتاور قدرت ایزومتریک بیشینه در عضلات پلانتار فلکسور پس از ۴ هفته بی تمرینی می باشد. بدین منظور ۲۴ نفر دانشجوی دختر سالم غیر ورزشکار(۲۰ تا۳۰ سال ) بطور تصادفی در ۳ گروه قدرتی و تکنیک ترکیبی و کنترل قرار گرفتند. گروه قدرتی ۱۸ جلسه انقباض ایزومتریک عضلات پلانتار فلکسور در زوایای ۱۵ درجه دورسی فلکشن، نوترال و ۴۵ درجه پلانتار فلکشن در ۸۵% حداکثر قدرت انقباضی و گروه تکنیک ترکیبی پروتکلی مشابه همزمان با تحریک الکتریکی انجام دادند. از گروه قدرتی و تکنیک ترکیبی قبل از تمرین (پیش آزمون)، بعد از ۶ هفته تمرین (پس آزمون) و پس از ۴هفته بی تمرینی تست بعمل آمد. نتایج نشان داد در گروه تمرینات قدرتی و تکنیک ترکیبی پس از تمرین افزایش معنی داری در قدرت عضلانی در زوایای ۱۵ درجه دورسی فلکشن و نوتر مشاهده شد ولی در زاویه ۴۵ درجه پلانتار فلکشن تغییر معنی داری دیده نشد. پس از بی تمرینی میانگین نیرو فقط در زاویه ۱۵ درجه دورسی فلکشن گروه تکنیک ترکیبی حفظ شد. در مقایسه سازگاریهای حاصله از دو نوع تمرین قدرتی و تکنیک ترکیبی این یافته پیشنهاد میکند که پس از ۴هفته بی تمرینی این سازگاریها در تکنیک ترکیبی بیش از تمرین ایزومتریک ارادی حفظ میشود. بنظر میرسد که تغییرات قدرت بدنبال تکنیک ترکیبی دوام بیشتری داشته باشند.

کلید واژه ها: تطابق فیزیولوژیک، تمرین مقاومتی، تحریک الکتریکی، قدرت عضلانی، انقباض ایزومتریک

پیمایش به بالا