حوادث ناشی از کار

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱

حوادث ناشی از کار …………………………………………………………………………………………… ۲

تعریف حادثه ……………………………………………………………………………………………………. ۲

تعریف واژه حادثه……………………………………………………………………………………………….. ۳

خطای انسان و حوادث…………………………………………………………………………………………. ۴

علل حوادث ……………………………………………………………………………………………………… ۶

اعمال ناایمن………………………………………………………………………………………………………. ۶

شرایط ناایمن……………………………………………………………………………………………………… ۷

سرپرستی …………………………………………………………………………………………………………. ۷

شرایط روحی و روانی کارکنان ……………………………………………………………………………… ۸

شرایط جسمانی کارکنان ……………………………………………………………………………………… ۸

عامل‌های سهیم در حادثه ……………………………………………………………………………………… ۸

زیان‌های ناشی از حوادث ……………………………………………………………………………………. ۱۴

زیان‌های مستقیم ……………………………………………………………………………………………….. ۱۴

زیان‌های غیرمستقیم ……………………………………………………………………………………………. ۱۵

نظریه حادثه پردازی …………………………………………………………………………………………… ۱۵

بهداشت و ایمنی کارکنان ……………………………………………………………………………………. ۱۶

اهمیت موضوع بهداشت و ایمنی کارکنان ………………………………………………………………… ۱۶

خلاصه‌ای از قانون ایمنی کار………………………………………………………………………………… ۱۷

معیارهای سازمان بهداشت و ایمنی کار…………………………………………………………………….. ۱۸

آموزش برای حفظ ایمنی …………………………………………………………………………………….. ۱۹

تقویت رفتارهای مثبت  ……………………………………………………………………………………….. ۱۹

تعهد مدیریت ارشد …………………………………………………………………………………………….. ۲۰

تأکید بر ایمنی ………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

اجرای سیاست مبتنی بر ایمنی………………………………………………………………………………… ۲۲

تعیین هدف‌هایی جهت کاهش دادن زیان‌های خاص …………………………………………………… ۲۳

قوانین مربوط به برنامه‌های بهداشتی و ایمنی ………………………………………………………………. ۲۳

استانداردهای بهداشتی و ایمنی حرفه ………………………………………………………………………. ۲۴

نظارت بر اجرای قوانین ایمنی و بهداشت ………………………………………………………………….. ۲۶

نارسایی‌های قوانین بهداشت و ایمنی حرفه‌ای……………………………………………………………… ۲۷

نیازمندی‌های نگهداری سوابق قوانین بهداشت و ایمنی …………………………………………………. ۲۹

حقوق کارکنان در رابطه با بهداشت و ایمنی حرفه‌ای ……………………………………………………. ۹

سیستم اطلاعات ایمنی ………………………………………………………………………………………… ۳۰

سیستم اطلاعات ایمنی…………………………………………………………………………………………. ۳۴

تحقیقات انجام یافته در ایران…………………………………………………………………………………. ۴۲

منابع

حوادث ناشی از کار

مقدمه :

نیروی انسانی به عنوان مهمترین عامل در تولید و خدمات همواره توسط عوامل متعددی تهدید می‌شود که مهمترین آنها حوادث ناشی از کار می‌باشد. در این بین حوادث ناشی از کار علاوه بر آثار منفی فردی دارای آثار منفی جمعی نیز می‌باشد.

بیکاری و افت درآمدی ناشی از حوادث کار موجب رشد مشاغل کاذب و آسیب‌های اجتماعی شده و علاوه بر ایجاد بار مالی و اجتماعی بر فرد حادثه دیده باعث تحمیل هزینه‌های متعدد در جامعه نیز شده است.

بهداشت و ایمنی کارکنان یک موضوع در حال رشد سازمانی است.

کارفرمایان علاقه زیادی را به موضوع بهبود وضعیت کارکنان نشان می‌دهند و منابع زیادی را برای این کار مصرف می‌کنند. هر ساله حوادث محیط‌های کاری هزاران نفر از کارکنان را به قتل می‌رساند و بیش از میلیونها نفر را ناقص‌العضو می‌کند. این پیامدها اثر سوئی را بر روی بهره‌وری می‌گذارد.

ایجاد شرایط کاری بهداشتی و ایمنی به همکاری مداوم کارکنان و کارفرمایان احتیاج دارد. حادثه‌ها اغلب ناشی از افراد می‌باشد نه تجهیزات، تجهیزات بهداشتی فراهم شده توسط کارفرما نظیر عینک ایمنی مانع از بروز حوادث نخواهند شد مگر اینکه کارکنان آنها را مورد استفاده قرار دهند.

تدارک محیط‌های بهداشتی و ایمنی یک فرایند دوطرفه می‌باشد. ابتدا استانداردهای تعیین شده دولتی باید شناخته و به کار گرفته شوند و براساس آن بازرسی صورت گیرد. بعد کارکنان و کارفرمایان باید در طراحی، استقرار و اداره برنامه‌های بهداشتی و ایمنی به طور مداوم همکاری نمایند.

 

حوادث ناشی از کار

هر ساله میلیون‌ها حادثه ناشی از کار در دنیا اتفاق می‌افتد. برخی از این حوادث باعث مرگ و برخی دیگر موجب از کارافتادگی دائم و موقت می‌گردند. در اغلب موارد حوادث ناشی از کار موجب از کارافتادگی موقت شده که ممکن است ماه‌ها دوام یابد. حوادث ناشی از کار سبب ناراحتی افراد و زیان‌های اجتماعی و اقتصادی می‌گردد. به این جهت جلوگیری از آن‌ها وظیفه‌ای مهم و اساسی است.

پیمایش به بالا