حمایت از اطفال بزهکار

درآمدی بر حمایت کیفری از اطفال بزهکار در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی

چکیده:

گروه‏های آسیب‏پذیر، از جمله اطفال، به لحاظ شرایط خاصشان نیازمند حمایت از آنها از طریق اتخاذ سیاست افتراقی صورت می‏گیرد.سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم‏ انگاری خاص در حوزه اطفال و یا به صورت تشدید مجازات متجلی می‏شود.در اسناد بین‏المللی نیز توجه ویژه‏ای به اطفال شده است.مقاله پیش‏رو سعی دارد که به تطبیق حمایت‏های کیفری پیش‏بینی شده برای اطفال در اسناد بین‏ المللی با قوانین داخلی بپردازد.

 

واژگان کلیدی:

حمایت کیفری، قوانین داخلی، اسناد بین‏المللی، سیاست افتراقی، اطفال بزهکار

فهرست مطالب

موضوع                                                                                          صفحه

 

چکیده: ۱

واژگان کلیدی: ۱

مقدمه: ۲

حمایت در برابر مواد مخدر. ۵

 حمایت از حقوق اجتماعی.. ۱۱

الف)منع به کارگیری در فعالیت‏های نظامی.. ۱۱

ب)منع ممانعت از تحصیل.. ۱۴

 حمایت در برابر ضرب و جرح و آزار جسمانی.. ۱۵

 حمایت در برابر جرایم جنسی.. ۲۰

نتیجه‏گیری و پیشنهادها ۳۰

منابع.. ۳۴

 

 

 

پیمایش به بالا