سر انسان

THE HEAD            

At birth the facial portion of the head is smaller than the cranium having a face-to-cranium ratio of 1:8 (cf. adult ratio of 1:2.5). Relative to the facial profile, the newborn forehead is high and quite bulged, due to the massive size of the frontal lobe of the brain (Fig. 6). Thus, in the newborn and infant the face is tucked below the massive brain case (Fig. 7). The large head-small face pattern is noticeable in children even up to ages 7 and 8, Vertical growth of the infant face occurs in spurts as related to both respiratory needs and tooth eruption. These growth spurts occur during the first 6 months after birth, during the 3rd and 4th year, from the 7th to 11th year, and again between the 16th and the 19th year. The first growth spurt is chiefly olfactory as associated with the vertical growth of the upper portion of the nose and nasal cavity. The last spurt is related to adolescent sexual development.

سر


در هنگام تولد بخش صورت سر کوچکتر از جمجمه داشتن چهره به جمجمه نسبت ۱:۸ است ( رجوع کنید به نسبت بزرگسالان از ۱:۲٫۵ ) است . نسبت به مشخصات صورت ، پیشانی نوزاد بالا است و کاملا
bulged ، با توجه به حجم عظیم از لوب پیشانی مغز (شکل ۶) . بنابراین، در نوزاد تازه متولد شده و نوزادان صورت زیر مورد عظیم مغز جمع شده است ( شکل ۷) . بزرگ سر کوچک الگوی چهره قابل توجه در کودکان است حتی تا سن ۷ و ۸ ، رشد عمودی صورت نوزاد را در جهش به عنوان مربوط به هر دو نیازهای تنفسی و دندان رخ می دهد . این جهش رشد در طول ۶ ماه اول پس از تولد رخ می دهد ، در طول سال ۳rd و ۴TH ، از ۷th به سال ۱۱th ، و دوباره بین۱۶th و در سال ۱۹ . اولین جهش رشد عمدتا بویایی در ارتباط با رشد عمودی از قسمت بالای بینی و حفره بینی است . آخرین جهش مربوط به رشد جنسی نوجوانان می شود .

پیمایش به بالا