سوالات تغذیه ورزش

– از جمله مهمترین استروئیدها کدام است؟

الف ـ کلسترول                                                      ج ـ هیچکدام

ب ـ گلیسرید                                                         د ـ گلیسرول

۲- رایج ترین غذای غنی از کلسترول کدام است؟

الف ـ تخم مرغ                                                      ج ـ کره

ب ـ چربی حیوانی                                       د ـ شیر و عسل

۳- مکان اصلی پیوستن اسیدهای چرب کدام قسمت است؟

الف ـ بافت روده                                         ج ـ بافت چربی

ب ـ بافت کبد                                                        د ـ داخل خون

پیمایش به بالا