مجموع گزارشات کارآموزی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه

[metaslider id=602]


گزارش شرح وظایف کارکنان دفتر دادگاه

دادگستری ها معمولاً شامل چند شعبه به تناسب وسعت منطقه و حوزه عمل آن شهر یا شهرستان می باشد و هر شعبه به تناسب نوع عمل به حقوقی و کیفری تقسیم می شود و هر شعبه دارای دفتر شعبه می باشد که در دفتر شعبه کارکنان دفتری به انجام امور آن شعبه می پردازند که عبارتند از مدیر دفتر دادگاه ـ منشی دادگاه و بایگان که وظایف هر یک از اعضاء فوق الذکر به عنوان کارکنان دفتر دادگاه و شرح وظایف هر یک به شرح زیر اعلام می گردد.

 

مدیر دفتر دادگاه

مدیر دفتر دادگاه به عنوان رئیس مجموعه ای که به عنوان دفتر یاد می شود ابتدائاً وظیفه سرپرستی اداره خود را بر عهده دارد و کلیه امور مربوطه به شعبه تحت نظارت و سرپرستی مدیر دفتر به انجام می رسد.

از ابتدای شروع و طرح دعوی از سوی خواهان و تقدیم دادخواست به دادگاه وظایف مدیر دفتر دادگاه آغاز می گردد و دریافت پرونده و تکمیل آن و اعلام احتمالی نقص پرونده و ارشاد خواهان و در مجموع مراجعین نسبت به نحوه تکمیل و رفع نقص پرونده و اخذ دستور از مقام قضایی مبنی بر ثبت پرونده و شروع رسیدگی و نوبت دهی و تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ احضاریه به طرفین دعوی و دعوت به جلسه رسیدگی توسط دفتر دادگاه تحت نظارت مدیر دفتر دادگاه به انجام می رسد. کلیۀ اعمال فوق الذکر از ابتدای طرح دعوی تا در دفاتر موجود به ثبت می رسد و با توجه به مکانیزاسیون اداری و سیستم های اتومایسیون رایانه ای علاوه بر ثبت در دفاتر دستی در رایانه نیز ثبت و ضبط می گردد. مدیر دفتر دادگاه دستور ثبت پرونده و ابلاغ احظاریه و تعیین وقت رسیدگی را به منشی دفتر دادگاه می دهد و پرونده تحت نظارت مدیر دفتر ثبت و اوراق آن ابلاغ می گردد در صورتی که تخلفی از ناحیه دفتر دادگاه صورت گیرد یا به هر نحو اهمال یا سهل انگاری از سوی کارکنان دفتری دادگاه صورت پذیرد مدیر دفتر دادگاه در مقابل رئیس شعبه یا قاضی شعبه مسؤل و پاسخگو خواهد بود و به همین ترتیب از کارکنان دفتری حوزه عمل خود باز خواست خواهد نمود.

 

 

 

منشی دادگاه

منشی دادگاه کارمند دفتر دادگاه است که معمولاً تحصیلات حقوقی دارد و تحت نظر مدیر دفتر دادگاه به انجام امور ثبت پرونده و راهنمایی اطراف دعوی و نظارت بر عدم وجود نقص در پرونده و جری تشریفات قانونی تا رسیدن به جلسه رسیدگی در شعبه می پردازد. تنظیم احضاریه و ابلاغیه تعیین وقت رسیدگی تحت امر مدیر دفتر دادگاه و همچنین تنظیم اوراق و تهیه تصاویر و آماده سازی پرونده جهت رسیدگی از وظایف منشی دفتر دادگاه می باشد که با راهنمایی مدیر دفتر به انجام می رسد کلیه اوراق پرونده از ابتدا در دفاتری که شرح داده خواهد شد به ثبت می رسد علاوه بر ثبت در دفاتر در رایانه نیز ثبت خواهد شد بدلیل استفاده آسان و در مواقع ضروری از آنها.

دفاتر

کلیه مراسلات و شکایات از بدو ورود پس از دستور مقام قضایی ابتدائاً در دفتر اندیکاتور ثبت خواهد شد تا اعلام وصول مبنی بر طرح دعوی توسط خواهان باشد و همچنین نامه های اداری وارده به دفتر شعبه و سایر مرسولات در دفتری که دفتر ثبت عرایض می گویند ثبت می گردد. البته هم اکنون کلیه پرونده ها در رایانه ثبت می گردد. دفتر دیگر موجود در دفاتر شعب دادگاه دفتر دادنامه نام دارد که براساس شماره پرونده و کلاسه آن پس از صدور دادنامه شماره دادنامه و خلاصه دادنامه در دفتر دادنامه درج می گردد و جهت رؤیت و یافتن دادنامه براساس شماره پرونده می توان دادنامه را سریعاً یافت البته اکنون با توجه به مکانیزاسیون دفاتر اداری کلیه این اعمال در رایانه های دادگستری و دفاتر آن ثبت     می گردد.

بایـگان

از دیگر کارکنان دفتر دادگاه بایگان است که تحت امر مدیر دفتر دادگاه نسبت به نگهداری و طبقه بندی اسناد و اوراق پرونده در جایگاه های مخصوص و طبقات بایگانی با شماره ای مخصوص به ضبط پرونده ها اقدام می نماید و هر زمان که آن پرونده مورد نیاز مقام قضایی یا مدیر دفتر و سایر مراجع ذیصلاح باشد با دستور مدیر دفتر دادگاه تحویل خواهان یا غیره می گردد بایگانی براساس اصول خاص خود تا مدت معینی به انجام می رسد شخصی که موظف به انجام امور بایگانی است را بایگان می گویند و به عنوان یکی از کارکنان دفاتر دادگاه تحت نظارت مدیر دفتر دادگاه به انجام وظایف خود خواهد پرداخت. بایگان به کلیه پرونده های بایگانی را تحت شماره خاصی در دفتر بایگانی خود یا رایانه ثبت می نماید.

گزارش کارآموز

دفاتر دادگاه از ارکان اصلی هر دادگاه به شمار می روند و در واقع کلیه امور شکلی رسیدگی به پرونده ها و طرح دعاوی توسط دفاتر دادگاه به انجام می رسد و به اندازه ای که عدالت در محاکم دادگاه اجرا می شود و آراء صادر می گردد و به همان اندازه نیز در دفاتر دادگاه مقدمات رسیدگی به پرونده ها و اجرای عدالت احقاق حق صورت می گیرد با عنایت به اینکه هر کاری نیاز به زیرساختهای خاص خود را دارد در دادگستری ها نیز کاملاً واضح است که چنانچه دفاتر دادگاه اعم از حقوقی و کیفری و اجرای احکام نباشد اجرای عدالت واقعاً غیرممکن خواهد بود و قاضی به تنهایی با وجود اینکه رکن اصلی دادگستری محسوب می شود و همه نگاه ها به رأی او وابسته است ولی به تنهایی قادر به اداره امور اجرای عدالت نخواهد بود و از بدو شروع طرح دعوی و پذیرش دادخواست و ثبت آن و اعلام و اخطار وقت قانونی و ابلاغ اوراق و همه اموری که به صدور رأی قاضی منتهی می گردد به مدد دفاتر صورت می گیرد و بنظر حقیر تعامل دفاتر دادگاه و ارتباط نزدیک آنان و همبستگی و ارتباط متقابل دفاتر با سایر ارکان دادگستری موجب تسریع در امر رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی ها و اجرای دقیق عدالت خواهد بود که الحمدلله در محاکم، این همبستگی وجود دارد.


فهرست

فصل اول

گزارشات دفتر دادگاه

آشنایی با روند کار دفاترو وظایف مدیران دفاتر                                                                                   ۲

فصل دوم

گزارشات دادگاه حقوقی

صدور گواهی عدم امکان سازش                                                                                                      ۶

رفع تصرف عدوانی                                                                                                                      ۹

مطالبه                                                                                                                                     ۱۳

ابطال شناسنامه                                                                                                                          ۱۷

مطالبه وجه چک                                                                                                                        ۲۰

مطالبه                                                                                                                                     ۲۳

انجام تعهد                                                                                                                                ۲۷

طلاق توافقی                                                                                                                             ۳۱

اصلاح شناسنامه                                                                                                                         ۳۶

اصلاح سند                                                                                                                               ۳۹

اعتراض به رأی هیأت رسیدگی موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۵ قانون جنگلها و مراتع                                                                                                                                         ۴۲

اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط آن                                                                                                ۴۵

الزام به انجام تعهد                                                                                                                      ۴۸

تأمین خواسته                                                                                                                            ۵۱

مطالبه نفقه                                                                                                                               ۵۴

اثبات مالکیت خلع ید و قلع و قمع آثار ساخته شده                                                                             ۵۸

گواهی عدم امکان سازش                                                                                                              ۶۱

ابطال قولنامه                                                                                                                             ۶۵

ابطال قرارداد                                                                                                                              ۶۸

اعتراض به رأی هیأت نظارت                                                                                                         ۷۲

فصل سوم

گزارشات اجرای احکام حقوقی

دستور موقت                                                                                                                              ۷۶

مطالبه نفقه                                                                                                                               ۷۹

مطالبه                                                                                                                                     ۸۲

قرار                                                                                                                                         ۸۵

تحویل مدارک شرکت                                                                                                                  ۸۸

استرداد جهیزیه                                                                                                                          ۹۱

خلع ید                                                                                                                                    ۹۴

حضانت فرزند                                                                                                                            ۹۷

انتقال سند                                                                                                                                ۱۰۰

الزام به تنظیم وکالت نامه                                                                                                             ۱۰۳

تحویل زمین                                                                                                                              ۱۰۶

انجام تعهد                                                                                                                                ۱۰۹

مطالبه مهریه                                                                                                                             ۱۱۲

مطالبه مهریه                                                                                                                             ۱۱۵

مطالبه                                                                                                                                     ۱۱۹

مطالبه مهریه                                                                                                                             ۱۲۲

فصل چهارم

گزارشات دادگاه کیفری  

ورود به عنف و ضرب و جرح                                                                                                           ۱۲۶

مشارکت در تصرف عدوانی و فک حکم                                                                                             ۱۳۰

نواقص بهداشتی                                                                                                                         ۱۳۴

اعسار                                                                                                                                       ۱۳۷

تهدید با اره                                                                                                                               ۱۴۰

تصادف و ایراد ضرب و جرح غیرعمدی                                                                                              ۱۴۴

مواد مخدر                                                                                                                                 ۱۴۷

چرای غیرمجاز                                                                                                                           ۱۵۰

ضرب و جرح عمومی                                                                                                                   ۱۵۴

حمل غیر مجاز اسلحه و تهدید                                                                                                       ۱۵۸

توهین و فحاشی                                                                                                                         ۱۶۲

چک                                                                                                                                        ۱۶۶

تهدید علیه بهداشت                                                                                                                    ۱۷۰

معاونت در آدم ربایی و سرقت                                                                                                        ۱۷۳

فروش مال غیر                                                                                                                           ۱۷۷

فصل پنجم

گزارشات اجرای احکام کیفری

کلاهبرداری                                                                                                                               ۱۸۱

مزاحمت تلفنی                                                                                                                          ۱۸۴

خیانت در امانت                                                                                                                         ۱۸۷

سرقت                                                                                                                                     ۱۹۰

ایراد صدمه بدنی غیر عمدی                                                                                                          ۱۹۳

فحاشی و ایراد خسارت                                                                                                                 ۱۹۶

مواد مخدر                                                                                                                                 ۱۹۹

نگهداری غیرمجاز اسلحه شکاری                                                                                                     ۲۰۲

ضرب و جرح                                                                                                                             ۲۰۵

چرانیدن محصول مزرعه                                                                                                                ۲۰۸

ایراد ضرب و جرح عمومی                                                                                                 ۲۱۱

تهدید به قتل                                                                                                                            ۲۱۴

نگهداری فایل غیرمجاز                                                                                                                 ۲۱۷

تهدید علیه بهداشت                                                                                                                    ۲۲۰

توهین                                                                                                                                     ۲۲۳

مواد مخدر                                                                                                                                 ۲۲۶

فصل ششم

گزارشات دادگاه خانواده

مطالبه نفقه                                                                                                                               ۲۳۰

لغو حضانت فرزند                                                                                                                       ۲۳۳

کفالت                                                                                                                                     ۲۳۶

تمکین                                                                                                                                     ۲۳۹

طلاق توافقی                                                                                                                             ۲۴۲

تمکین                                                                                                                                     ۲۴۶

نفقه                                                                                                                                        ۲۴۹

طلاق توافق                                                                                                                               ۲۵۲

مطالبه مهریه                                                                                                                             ۲۵۵

تمکین                                                                                                                                     ۲۵۸

فصل هفتم

گزارشات دادگاه اطفال

رانندگی بدون پروانه                                                                                                                    ۲۶۲

سرقت                                                                                                                                     ۲۶۵

حمل و نگه داری و تعمیر و نصب تجهیزات ماهواره                                                                              ۲۶۸

سرقت                                                                                                                                     ۲۷۱

رانندگی بدون پروانه                                                                                                                    ۲۷۴

فصل هشتم

گزارشات دادگاه تجدیدنظر          

ابطال قرارداد                                                                                                                              ۲۷۸

مطالبه وجه چک                                                                                                                        ۲۸۱

اخلال در نظم عمومی                                                                                                                  ۲۸۴

اعسار از هزینه واخواهی                                                                                                                ۲۸۷

اعسار از پرداخت محکوم به                                                                                                            ۲۹۰

رابطه نامشروع                                                                                                                            ۲۹۳

نگهداری مشروبات الکلی                                                                                                               ۲۹۶

فروش مال غیر                                                                                                                           ۲۹۹

مزاحمت و تصرف                                                                                                                        ۳۰۲

ایراد ضرب و جرح عمومی                                                                                                 ۳۰۵

سرقت                                                                                                                                     ۳۰۸

تصرف عدوانی                                                                                                                            ۳۱۱

اعسار از هزینه واخواهی                                                                                                                ۳۱۴

مزاحمت                                                                                                                                   ۳۱۷

مطالبه                                                                                                                                     ۳۲۰


گزارش کارآموزی رشته حقوق

شامل ۳۲۰ صفحه فایل WORD


 

پیمایش به بالا