مقایسه سیستم های هزینه یابی سنتی و مدرن

چکیده:

بازار جهانی در دنیای کنونی بازاری رقابتی است . شرکت ها به دنبال کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری محصولات و خدمات خود می باشند. از این رو در آغاز مقاله سعی بر آن شده است که مشکلات پیش روی شرکت ها برای دستیابی به این اهداف بیان گردد ، در ادامه به بررسی روش های بکار گرفته شده در مقاله پرداخته ایم و سیستم های سنتی هزینه یابی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) را با یکدیگر مقایسه نمودیم ، سپس بطور خاص هزینه یابی برمبنای فعالیت وهزینه یابی برمبنای فعالیت زمان محور(TDABC) را در شرکت های خدماتی مورد بررسی قرار داده و این دو سیستم را با ذکر مثالی، در شرکت های خدماتی مقایسه کردیم. چند نمونه از شرکت هایی را که توانستند با موفقیت این سیستم ها را اجرا نمایند، ذکر کرده و از آنجائیکه تمامی سیستم ها دارای نقاط ضعف و قوت می باشند برخی از مزایا و محدودیت های هزینه یابی بر مبنای فعالیت و هزینه یابی بر مبنای فعالیت مبتنی بر زمان را در شرکت های خدماتی مطرح نمودیم.

واژه های کلیدی: هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، شرکتهای خدماتی ، هزینه یابی برمبنای فعالیت مبتنی بر زمان

 

پیمایش به بالا