ناصر خسرو، مضامین و سبک شعری او

شعر ناصر خسرو شعری است اخلاقی همراه با پند و اندرز بر پایه خداشناسی و حقیقت جویی خود آزادانه زندیگ می کند و به دیگران درس آزادگی می آموزد. ناصر خسرو از ارزشهای اخلاقی دفاع و پستی ها را اعم از دنیا پرستی و حرص و آز نکوهش می کند خوانندگان اشعار خود را به خرد ورزی و تأمل و تدبر می خواند و از تقلید بر حذر می دارد. او خواهان جامعه ای پاک به دور از همه مفاسد اخلاقی است و اعتقاد دارد که چنین جامعه ای تنها در پناه دین حق که همان مذهب اسماعیلی است به وجود می آید به نظر او باید همه چیز در خدمت عقیده مذهبی باشد.

کلید واژه: ناصر خسرو،اشعار،.مضامین، خلیفه فاطمی

پیمایش به بالا