نقش حسابداری در اقتصاد کشور

نقش حسابداری در اقتصاد کشور

در جامعه امروز چه فرد سرمایه گذار که تصمیم به خرید یا فروش سهام می گیرد و یا بانکداری که در مورد تأیید یک تقاضای وام تصمیم می گیرد و … همگی بر اطلاعاتی اتکا می کنند که توسط دیگران تهیه شده در چنین شرایطی نیاز به حسابرسان مستقل الزامی است.

پیمایش به بالا