نگاهی به درون مایه زاهدانه اشعار ناصرخسرو

چکیده:

موضوع مقاله زهد در اشعار ناصر خسرو است:

به همان سان که سفر دور و دراز ناصر خسرو سرد و گرم زیاد دارد و دوران ناملایماتی را دیده به همان پیمانه درون مایه های هنگفتی به اندیشه اش افزوده است و آثاری در بسیاری از زمینه های فکری، دینی، علمی و فلسفی در قالبی نظم و نثر ایجاد کرده است در این مقاله ضمن بیان زندگی نامه و آثار ناصرخسرو انواع اشعار زاهدانه مورد بررسی قرار می گیرد.

 

واژه های کلیدی:

ناصرخسرو- زهد- درون بینی- حکمت – معرفت – عقل گرا  خرد –  تفکر –  دانش- عدالت- ترک دنیا

پیمایش به بالا