بزهکاری نوجوانان و نقش نوع رابطه خانواده

بزهکاری نوجوانان  و نقش نوع رابطه خانواده

بزهکاری نوجوانان و تاثیر رابطه والدین
بزهکاری نوجوانان

فهرست مطالب

فصل اول : ۳

چکیده: ۳

واژگان کلیدی در این تحقیق عبارتند از: ۳

۱-        بیان مسأله : ۴

۲- ضرورت و اهمیت و جنبه نوآوری تحقیق : ۸

۳- اهداف تحقیق : (شامل اهداف علمی ،کاربردی ،و ضرورت های خاص انجام تحقیق) ۸

۳-۱    هدف اصلی تحقیق: ۸

۳-۲    اهداف فرعی تحقیق: ۸

۴- سوالات تحقیق : ۹

فصل دوم : ۱۰

پیشینه ی تحقیق. ۱۰

فصل سوم : ۱۱

۱-۱نظریه کنترل اجتماعی[۵] : ۱۱

۱-۲  نظریه همنشینی(پیوند) افتراقی[۶] : ۱۲

۱-۳   رویکردهای التقاطی: ۱۲

۲ – نظریه های جامعه شناختی[۷]: ۱۳

۲-۱نظریه های بی سازمانی اجتماعی: ۱۳

۲-۲    مرتن: نظریه ساخت اجتماعی و آنومی. ۱۳

۲-۳    پارسونز: کنش اجتماعی و آنومی. ۱۳

۳-  نظریه های روانشناختی: ۱۴

۳-۱   شخصیت و انحراف: ۱۴

نتیجه گیری: ۱۴

فصل چهارم : ۱۵

روش تحقیق : ۱۵

۱-  نوع روش تحقیق : ۱۵

۲- تعریف عملیاتی متغیرها : ۱۵

۲- رابطه سرد و متشنج: ۱۶

متغیر میزان تحصیلات والدین: ۱۶

متغیر وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده: ۱۶

ابعاد و شاخص های متغیر های  تحقیق. ۱۷

۵- شیوه نمونه گیری : ۱۹

۶- واحد تحلیل : ۱۹

۷- واحد مشاهده : ۱۹

۸- ابزار گرداوری اطلاعات: (پرسشنامه ،کارت مصاحبه ،کارت مشاهده،کارت آزمون،فیش،جدول و غیره) ۱۹

۹- اعتبار وپایایی تحقیق: ۱۹

۹-۱    اعتبار تحقیق: ۱۹

۹-۲    پایایی تحقیق: ۲۰

نتایج تحلیل روایی متغیرهای اصلی تحقیق. ۲۰

فصل پنجم : ۲۱

یافته های تحقیق : ۲۱

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۲۱

منابع و ماخذ: ۲۲

 

چکیده:

خانواده یکی از اساسی ترین نهاد های هر جامعه ای است که تمامی صاحبنظران در مورد آن اندیشیده اند و ریشه تمام نابهنجاریها و کجرویها را در خانواده جستجو کرده اند و در واقع هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند مگر از خانواده ای سالم برخوردار باشد . اساس سعادت بشری زندگی خانوادگی است چرا که حیات مبدا خانوادگی ، همسری زن و مرد است که اساس خانواده را تشکیل می دهند .خانواده پایه اساسی و سازنده مهمترین ساخت اجتماعی است و وجود همه نظام های دیگر اجتماع بستگی به مشارکت در نظام خانوادگی دارد . رفتارهای ناشی از نقشی که در خانواده فراگرفته شده است ، نمونه و سرمشق رفتار در سایر قسمتهای جامعه خواهد بود . هدف اجتماعی کردن پاسداری از سنن فرهنگی جامعه است و خانواده با نقشی که در انتقال آن به نسل بعد دارد ، فرهنگ را زنده نگه می دارد.(اعزازی،۱۳۷۷)

پرسش اصلی که در این تحقیق به دنبال بررسی و تحقیق آن هستیم عبارت است از : آیا نوع رابطه خانواده در بزهکاری نوجوانان موثر می باشد؟

واژگان کلیدی در این تحقیق عبارتند از:

* نوع رابطه خانواده

*نوجوانان

*بزهکاری


 

پیمایش به بالا