آثار

ادبیات فارسی

ناصر خسرو، مضامین و سبک شعری او

شعر ناصر خسرو شعری است اخلاقی همراه با پند و اندرز بر پایه خداشناسی و حقیقت جویی خود آزادانه زندیگ می کند و به دیگران درس آزادگی می آموزد. ناصر خسرو از ارزشهای اخلاقی دفاع و پستی ها را اعم از دنیا پرستی و حرص و آز نکوهش می کند خوانندگان اشعار خود را به خرد ورزی و تأمل و تدبر می خواند و از تقلید بر حذر می دارد. او خواهان جامعه ای پاک به دور از همه مفاسد اخلاقی است و اعتقاد دارد که چنین جامعه ای تنها در پناه دین حق که همان مذهب اسماعیلی است به وجود می آید به نظر او باید همه چیز در خدمت عقیده مذهبی باشد.

کلید واژه: ناصر خسرو،اشعار،.مضامین، خلیفه فاطمی

ادبیات فارسی

بازتاب اندیشه های خیام در شعر حافظ

خیام و حافظ از شاعران پارسی گوی هستند که گرچه مقایسه این دو غریب نشان می دهد اما با هم دارای وجوه اشتراکی هستند خیام شاعری است که در سرودن رباعیات تبهر خاصی داشته و حافظ سرآمد غزل سرایان است خیام در اشعار خود از مرگ، ساده نویسی، روشنگویی و یکرنگی سخن گفته است و حافظ در اشعار خود از موضوع و دیدگاه های خیام استفاده کافی را برده است. اما با بیانی متفاوت تر از خیام و به دلیل شرایط اجتماعی آن عصر حافظ از ابهام گویی و در پرده سخن گفتن استفاده کرده است.

پیمایش به بالا