علوم اجتماعی

مقاله بررسی و جمع آوری اطلاعات

زمانی که نتایج یک آزمایش برای اندازه گیری آماده و در دسترس است، فرصت مناسبی برای جمع آوری اطلاعات ایجاد می شود که نباید آنرا از دست داد، در غیر اینصورت برای همیشه فرصت از دست می رود و قابل جبران نیست.اولین مسئله در جمع آوری اطلاعات طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و در نهایت نتیجه گیری از اطلاعات و ارقام عامل انسانی است. جمع آوری اطلاعات بایستی توسط افراد خاصی که از طریق آموزش، آمادگی علمی و عملی کافی پیدا کرده اند، انجام شود. با توجه به متفاوت بودن انسان ها از جنبه های مختلف و تنوع علاقه مندی های تحقیقاتی باعث شده که متخصصین کشاورزی روش های متعددی را به کار گیرند و از علوم مختلف از جمله شیمی، فیزیک، آمار و غیره در این مورد بهره برند. برخی از روش های معمول مطالعات زراعی مشتمل بر کارهای آزمایشگاهی ، کشت گلخانه ای ، آزمایش های لایسمیزی و آزمایش های مزرعه ای می باشد.
در هریک از این موارد، تعیین صفاتی که بایستی در آزمایش اندازه گیری شوند دارای اهمیت است لذا بایستی یک سری متغیرهای مطلوب مشخص گردد. محقق با بازنگری مقالات موجود بالاخص مطالعات مربوط به موضوع مورد مطالعه خود می تواند اطلاعات خیلی خوبی برای انتخاب صفات مورد اندازه گیری کسب کند.