ترجمه

پزشکی

ارتباط بین قدرت عضلانی مچ پا با تعادل ایستا در مردان فعال و غیر فعال بالای ۶۰ سال

هدف این پژوهش، مطالعه ی ارتباط بین قدرت عضلانی مچ پا با تعادل ایستا در دو گروه مردان فعال و غیرفعال بالای ۶۰ سال می باشد. نمونه‌ها در این پژوهش شامل ۵۰ نفر مرد بالای ۶۰ سال، که ۲۵ نفر به عنوان فعال (سن: ۹/۳ ± ۶۷ سال) و ۲۵ نفر به عنوان افراد غیر فعال (سن: ۴ ± ۶۸ سال) به صورت در دسترس و هدفمند از بین سالمندان شهرستان شهرکرد بصورت داوطلبانه انتخاب شدند. قدرت عضلانی ناحیه مچ پا به وسیله دستگاه دینامومتر دیجیتالی و بر حسب نیوتن اندازه‌گیری شد و برای سنجش تعادل ایستا از آزمون ایستادن بر روی یک پا بر حسب ثانیه استفاده شد. داده‌های جمع آوری شده با آزمون‌های T مستقل و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (۰۵/P<۰). قدرت عضلانی مچ پا و تعادل ایستای مردان فعال نسبت به افراد غیرفعال به طور معناداری بیشتر بود. بین قدرت عضلانی مچ پا با تعادل ایستا در افراد فعال (۸۵/r=0، ۰۵/ P<۰) و غیرفعال (۷۲/ r=0، ۰۵/ P<۰) همبستگی معناداری مشاهده گردید. با توجه به نتایج بدست آمده، حفظ قدرت عضلانی پیرامون مفاصل حرکتی در افراد سالمند به وسیله تمرینات سبک که برای حفظ و بالا بردن دامنه‌ی حرکتی مفاصل، قدرت عضلانی، انعطاف پذیری و در نهایت افزایش تعادل در سالمندان بینجامد، می‌تواند تا حد زیادی آن‌ها را در مقابل خطر افتادن و عواقب آن حفظ نماید.

پرستاری, پزشکی

بررسی تأثیر طول مدت هیپراکسیژناسیون قبل از ساکشن لوله تراشه بر ضربان قلب و میزان اشباع اکسیژن خون شریانی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه

مقدمه: هیپوکسی و هیپوکسمیای ناشی از ساکشن داخل تراشه ، از عوارض مهم و شایع به دنبال ساکشن داخل تراشه می باشد. مداخله رایج برای تقلیل این عارضه، تجویز اکسیژن صد در صد قبل از ساکشن داخل تراشه می باشد. کاربرد این روش در مطالعات متعدد مورد تأیید قرار گرفته است ولی در مطالعات قبلی زمان دقیقی جهت هیپراکسیژناسیون قبل از ساکشن داخل تراشه بیان نشده است. لذا این مطالعه با هدف “تعیین تأثیر طول مدت هیپراکسیژناسیون قبل از ساکشن لوله تراشه بر ضربان قلب و میزان اشباع اکسیژن خون شریانی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه” طراحی گردیده است.

پزشکی

میکروسکوپ

مقدمه : میکروسکوپ چون اکثر سلول ها کوچکند و با چشم غیر مسلح  قابل رؤیت نیستند برای مطالعه ی انها

پیمایش به بالا