تربیت بدنی

تأثیر یک دوره تمرین قدرتی و تکنیک ترکیبی بر حفظ قدرت عضلات پلانتار فلکسور پس از یک دوره بی تمرینی

[metaslider id=602] چکیده هدف این تحقیق بررسی تاثیر ۶ هفته تمرین قدرتی و تکنیک ترکیبی بر حفظ گشتاور قدرت ایزومتریک […]