اقتصاد

کنکاشی پیرامون ارتباط متقابل تورم و سرمایه گذاری در شرایط تحریم

چکیده:

مطالعه حاضر به بررسی رابطه میان تورم و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۶۹، می پردازد. استفاده ازتأثیر همزمان معیار تورم و سرمایه گذاری سبب می شود تا سیاست های پولی و مالی کاراتر عمل کنند. تأثیر همزمان معیارتورم وسرمایه گذاری می تواند به عنوان شاخص مناسبی از روندهای جاری و آتی، هدف عملی ومناسب برای سیاست های پولی و مالی قرارگیرد.
در این مطالعه برای بررسی رابطه میان تورم و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از الگوی SVAR مشتمل بر سه متغیرسرمایه گذاری، تولید ناخالص داخلی وشاخص بهای قیمت کالاها و خدمات مصرفی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاری میزان تورم را دراقتصادایران طی دوره مورد مطالعه کاهش می دهد. علاوه بر این تورم نیزمیزان سرمایه گذاری را دراقتصادایران طی دوره مورد مطالعه افزایش می دهد.
کلید واژه ها: تورم، سرمایه گذاری وSVAR.
طبقه بندیJEL:E2,E31