اقتصاد, بهداشت

مقاله ارگونومی کاربردی در اقتصاد

ارگونومی کاربردی استفاده از یک رویکرد ارگونومی مشارکتی سطح صنعتی در مداخلات MSD در حل رشد ۱)چکیده در این مطالعه […]