ادبیات فارسی

پارادوکس در نوشته های سیموس هینی و رابرت بویل

چکیده این مقاله با بررسی همگرایی بین “اوور ” سیموس هینی و مقاله سال ۱۶۶۹ رابرت بویل به نام تاریخ […]