علوم تجربی هفتم

مشخص کنید که هر یک از شکل ها نشان دهنده ساختار اتمی کدام یک از مواد زیر است

عنصر فلز عنصر نافلز ترکیب [metaslider id=602] ۱- مشخص کنید که هر یک از شکل ها نشان دهنده ساختار اتمی […]