دسته‌بندی نشده, علوم اجتماعی

مقاله محرک های اجتماعی

نویسندگان هفت محرک عمده را در رویکردهای متداول طرح ها به صورت ذیل مشخص کرده اند.
محرک جامعه محوری که مفهوم مالکیت را بیان می کند و نسبت به طرح و برنامه های اعمال شده در جامعه از پایداری بیشتری برخوردار است.
توانمندسازی بهره برداران و بهبود بخشیدن عزت نفس، بدون آنکه در مسیر بازآفرینی انحرافی قرار گرفته باشد
ایجاد همبستگی اجتماعی به عنوان یک هدف، به نحوی که تنوع فرهنگی در آن مدنظر قرار گیرد.
محرک هایی که از طریق مشارکت ایجاد شده باشد تا این که از طریق سازمان های تخصصی پدید آمده باشد.
محرک هایی که به دست کارکنان امداد در ارتباط با جنگلبانان نواحی حومه شهر گسترش یافته اند.
محرک هایی که از نظر کیفی مورد سنجش قرار گرفته اند به طوری که اعضای شرکت کننده در سنجش نقش موثری نداشته باشد.
محرک هایی که به گونه موثر به بازار عرضه شده باشد.