ادبیات فارسی

انواع سجع در ادب فارسی

سجع و انواع آن

هنگام تنگدستی، در عیش کوش و مستی کان کیمیای هستی، قارون کند گدا را «حافظ»

همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی «سنایی»

گاه سوی وفا روی گاه سوی جفا روی آن منی کجا روی بی تو به سر نمی شود