واکنش سه جزئی کوجیک اسید، مالونیتریل و آلدهیدها در حضور تتراکلرید قلع
شیمی

بررسی واکنش سه جزئی بین کوجیک اسید، مالونیتریل و آلدهیدها در حضور تتراکلرید قلع نشانده شده روی بستر نانوذرات سیلیکاژل

واکنش سه جزئی بین کوجیک اسید، مالونیتریل و آلدهیدها در حضور تتراکلرید قلع نشانده شده روی بستر نانوذرات سیلیکاژل واکنش […]