کاربرد کاغذ در خیاطی

کاربرد کاغذ در خیاطی
کاربرد کاغذ در خیاطی

استفاده از  کاغذ در خیاطی

خیاطان و طراحان لباس برای رسم الگو در خیاطی از کاغذ استفاده می کنند.

کاغذهایی که در رسم الگو مورد کاربرد قرار می گیرند : کاغذ گراف و کاغذ روغنی (پوستی)

کاغذ گراف به صورت کاهی سفید و زرد تیره می باشد . برای کشیدن الگو عموما از مدادHB استفاده می نمایند .

 

پیمایش به بالا